ankieta online

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Serdecznie proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej metod/narzędzi związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Państwa firmie. Jej zbiorcze wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej.
 • Proszę podać sektor działania firmy, w której jest Pan/Pani zatrudniony/a?
  *
  • przemysł
  • edukacja
  • ochrona zdrowia
  • transport, łączność
  • handel
  • budownictwo
  • banki, instytucje finansowe, ubezpieczenia
  • pozostała działalność usługowa
  • inny
 • Jaka jest forma własności danej firmy?
  *
  • własność prywatna
  • spółka skarbu państwa
  • własność komunalna
  • przedsiębiorstwo państwowe
  • spółka z kapitałem zagranicznym
 • Ilu pracowników jest w niej zatrudnionych?
  *
  • mniej niż 10
  • mniej niż 50
  • mniej niż 250
  • powyżej 250
 • Skąd dowiedział się Pan/Pani o rekrutacji na stanowisko, które obecnie zajmuje?
  *
  • urząd pracy
  • internet
  • radio i telewizja
  • prasa i ulotki reklamowe
  • od znajomych
  • inne
 • Z ilu etapów składała się rekrutacja?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • więcej
 • Spośród niżej wymienionych narzędzi, proszę wskazać te, które składał/a Pan/Pani aplikując na dane stanowisko
  *
  • CV
  • list motywacyjny
  • formularz aplikacyjny
  • nie składałem/am żadnych dokumentów
  • inne
 • Którymi metodami procesu selekcji posłużono się w procesie rekrutacji, w którym Pan/Pani uczestniczył/a?
  *
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • konkurs
  • testy psychologiczne
  • inne
 • Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji i selekcji był przygotowany i przeprowadzony kompetentnie?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy Pana/Pani firma umożliwia pracownikom rozwój kariery zawodowej?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy firma, w której jest Pan/Pani zatrudniona wysyła pracowników na szkolenia? jeśli nie przejdź do pytania nr.15
  • tak
  • nie
 • Osoby prowadzące szkolenia w Pana/Pani firmie to najczęściej:
  • bezpośredni przełożeni
  • wewnętrzni trenerzy
  • firmy szkoleniowe
  • osoby nie zatrudnione w firmie
 • Czy brał/a Pan/Pani udział w jakichkolwiek szkoleniach? jeśli nie proszę przejść do pytania nr.15
  • tak
  • nie
 • W jakich formach szkoleń brał/-a Pan/Pani udział? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • wykłady
  • warsztaty
  • ćwiczenia grupowe
  • sympozja, konferencje naukowe
  • coaching
  • inne
 • Szkolenia, w którym Pan/Pani uczestniczył/-a wpłynęły na: [możesz wybrać kilka odpowiedzi]
  • wzrost kwalifikacji
  • awans lub jego perspektywę
  • wzrost motywacji do pracy
  • wzrost zadowolenia z pracy
  • wzrost wynagrodzenia
 • Jak ocenia Pani/Pan atmosferę panującą w przedsiębiorstwie, w którym Pani/Pan pracuje?
  *
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
 • Czy czuje się Pani/Pan doceniana(y) w firmie, w której Pani/Pan pracuje?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy czuje się Pani/Pan zmotywowana/y do pracy?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy jest Pan/Pani ogólnie zadowolony/a ze swojego wynagrodzenia za pracę?
  *
  • tak
  • nie
 • Proszę zaznaczyć systemy motywacji finansowej stosowane w Pana/Pani firmie [możesz wybrać więcej niż 1]
  *
  • premie miesięczne
  • premie kwartalne
  • premie roczne
  • nagrody dla pracownika m-ca, kwartału, roku
  • udział w zysku
  • jest to tylko płaca zasadnicza
 • Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani miejscu pracy? [możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź]
  *
  • jakości wykonywanej pracy
  • stopnia zaangażowania
  • szczęścia
  • wynika to z sympatii kierownika do pracownika
  • nagrody nie są przyznawane
 • Czy u Pana/Pani w firmie występuje pozafinansowy system motywacyjny? [jeśli nie przejdź do pytania 23]
  • tak
  • nie
 • Proszę zaznaczyć elementy motywacji pozafinansowej stosowane w Pana/Pani firmie [można zaznaczyć kilka]
  • telefon komórkowy
  • laptop
  • samochód służbowy
  • opieka medyczna
  • awans
  • szkolenia
  • nauka języków obcych
  • pochwała, dyplom
  • dofinansowanie kosztów nauki
  • karnety na basen, siłownię
  • gadżety
  • wyjazdy integracyjne
  • inne
 • Czy uważa Pan/Pani że zasady oceniania pracowników są jasno określone?
  *
  • tak
  • nie
 • Jaką metodą/techniką jest dokonywana ocena pracowników w Pana/Pani firmie?
  *
  • nie wiem
  • punktowa skala ocen
  • ocena opisowa
  • ranking
  • inne
 • jaka jest Pana/Pani płeć?
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Ile ma Pan/Pani lat?
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-46
  • powyżej 46
 • Gdzie Pan/Pani mieszka?
  *
  • wieś
  • miasto do 100 tys mieszkańców
  • miasto powyżej 100 tys mieszkańców
 • Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Jakie są Pana/Pani miesięczne zarobki netto?
  *
  • poniżej 1000 zł
  • 1000-2000 zł
  • 2001-3000
  • 3001-4000
  • powyżej 4000 zł
 • Staż pracy
  *
  • poniżej 1 roku  
  • 2-15 lat
  • 15-30 lat
  • powyżej 30
 • Forma Pana/Pani zatrudnienia:
  *
  • umowa o prace
  • umowa na zastępstwo
  • umowa zlecenie
  • umowa agencyjna
  • umowa o dzieło
  • umowa na okres próbny
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl