ankiety

KONFLIKT W PRACY

Niniejsze badanie ankietowe jest jednym z elementów pracy magisterskiej pod tytułem: „KONFLIKT W PRACY- ŹRÓDŁA I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA”. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy. Proszę zatem o pełną szczerość w udzieleniu odpowiedzi. Wyniki przeprowadzonego przeze mnie sondażu zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych (posłużą do mojej pracy magisterskiej). Za udzieloną pomoc i wypełnienie ankiety serdecznie dziękuję.

Ankieta została zakończona.

 • Z czym kojarzy się Panu/i słowo konflikt?
  *
 • Czy w przeciągu 1 roku był/a Pan/i uczestnikiem konfliktów w swoim miejscu pracy?
  *
  • tak
  • nie
 • Które z niżej wymienionych zachowań opisuje postawę Pana/i podczas konfliktu?
  *
  • dążenie do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
  • agresywne nastawienie do uczestników konfliktu
  • ignorowanie problemu i czekanie aż sam się rozwiąże
  • próba o obiektywną ocenę sytuacji i pomoc w jej rozwiązaniu przez kierowników bądź osoby niezwiązanej z konfliktem
 • Z jakiego powodu najczęściej dochodzi do konfliktu w Pana/i pracy?
  *
  • zły obieg informacji
  • plotki
  • rywalizacja
  • na tle awansu
  • brak motywacji
 • Jakiego typu konflikty najczęściej występują w Pana/i pracy?
  *
  • podwładny- przełożony
  • konflikty między grupami
  • między pracownikiem a grupą
  • przełożony- grupa pracowników
 • Czy według Pana/i:
  tak nie nie mam zdania
  Optymalna efektywność organizacji wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie?
  Konflikt zawsze szkodzi organizacji?
  Konflikt może zwiększyć efektywność organizacji?
  Kierownictwo odpowiada za rozwiązywanie konfliktów?
  Ludzie z natury są konfliktowi?
  Unikanie konfliktu jest możliwe
 • Jak reaguje przełożony, kiedy Pan/i znajduje się w sytuacji konfliktowej?
  *
  • natychmiast reaguje i próbuje wyjaśnić spór
  • ignoruje tą sytuację
  • interweniuje poprzez zatrudnienie osób trzecich do rozwiązywania konfliktu
 • Jak najczęściej reagują Pana/i koledzy z pracy w sytuacji konfliktowej?
  *
  • natychmiast reagują i próbują wyjaśnić spór
  • ignorują daną sytuację
  • powiadamiają przełożonego
 • Jak Pana/i ocenia umiejętność rozwiązywania konfliktu przez przełożonego?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
  • bardzo źle
  • nie mam zdania
 • Jak Pan/i ocenia poziom komunikowania się i przepływ informacji wewnętrznej zespołu?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • raczej dobrze
  • źle
  • bardzo źle
 • Która z technik wymienionych poniżej Pana/i zdaniem przynosi najlepsze efekty w rozwiązywaniu konfliktów? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
  *
  • negocjacje (bezpośrednie rozmowy, których celem jest osiągnięcie porozumienia, zawarcia transakcji lub rozwiązanie problemu)
  • mediacje (wiąże się z udziałem trzeciej osoby w rozwiązywaniu konfliktów)
  • kompromis ( preferencja do dawania niewiele i otrzymywania niewiele, aby poradzić sobie z kwestią)
  • unikanie (niechęć osoby do konfrontacji lub zaangażowanie się w konflikt)
  • rywalizacja ( narzucenie własnych rozwiązań kosztem drugiej strony)
  • współpraca (chęć pracy z innymi w celu znalezienia rozwiązani, które zadowoli obydwie strony)
 • Czy Pana/i zdaniem pracownicy powinni przechodzić szkolenia dotyczące sposobów radzenia sobie z konfliktem?
  *
  • tak
  • nie
 • Według Pana/i pozytywnymi skutkami konfliktu są najczęściej? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
  *
  • lepsza współpraca w grupie
  • krytyczna ocena może mieć wpływ na analizę własnego działania
  • obniżenie napięcia, pokazywanie w sposób jasny zrozumiały obowiązujących stosunków
  • przedstawienie założeń do zmian organizacyjnych
  • symulacja nowych idei i odkrywanie nowych pól działania
  • rozwój energii i aktywności przede wszystkim w sytuacji współzawodnictwa
  • wzrost motywacji
  • zwiększenie wiedzy
  • poczucie sprawiedliwości
 • Według Pana/i negatywnymi skutkami konfliktu są najczęściej? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
  *
  • powstanie stresu i niezadowolenia
  • negatywne emocje takich jak: złość, nienawiść, agresja
  • obrona starych, stereotypowych procesów myślowych
  • wprowadzenie destabilizacji i zamieszanie w grupie
  • występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu przebiegów organizacyjnych
  • porzucenie racjonalnego sposobu myślenia i oparcie się na emocjach
  • występowanie zakłóceń w konkurencji i w kooperacji marnowanie posiadanych zasobów
  • odejście ludzi z organizacji
  • obniżenie jakości i wydajności pracy
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe niepełne
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 10tys. mieszkańców
  • miasto do 100tys. mieszkańców
  • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Wiek:
  *
  • 18-25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-40 lat
  • Powyżej 40 lat
 • Zajmowane stanowisko w firmie:
  *
  • pracownik na stanowisku robotniczym
  • pracownik na stanowisku administracyjnym
  • stanowisko kierownicze
 • Firma zatrudnia:
  *
  • mikro – do 10 osób
  • małe – od 11 do 50 osób
  • średnie – powyżej 50 osób

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl