ankiety online

Badanie satysfakcji rodziców przedszkolaków z "Do Re Mi"

Badanie satysfakcji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego taneczno-muzycznego „Do Re Mi” w Wągrowcu. Badanie ankietowe. Szanowni Państwo. Jestem studentką III roku na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Poniższa ankieta stanowi część składową mojej pracy licencjackiej. Zapewniam, że ankieta jest całkowicie anonimowa, udział w niej jest dobrowolny, a wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy dyplomowej oraz posłużą do zwiększenia jakości świadczonych przez placówkę usług. Dziękuje za poświęcony czas.
 • Czy Pana(i) dziecko chętnie przychodzi do przedszkola ”Do Re Mi”? (Proszę wstawić znak X przy wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Bardzo niechętnie
  • Niechętnie
  • Czasami jest niezdecydowane
  • Chętnie
  • Bardzo chętnie
 • W jakim stopniu według Pana(i) atmosfera w przedszkolu „Do Re Mi” jest przyjazna dziecku? (Proszę wstawić znak X przy wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Zdecydowanie nie jest przyjazna
  • Nie jest przyjazna
  • Nie mam zdania
  • Przyjazna
  • Zdecydowanie przyjazna
 • Jak ocenia Pan(i) zaangażowanie personelu przedszkola „Do Re Mi” w porównaniu do innych placówek? (Proszę wstawić znak X przy wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Źle
  • Słabo
  • Przeciętnie
  • Dobrze
  • Bardzo dobrze
 • Na ile przyrost wiedzy Pana(i) dziecka w trakcie dotychczasowego pobytu w placówce jest dla Pana(i) satysfakcjonujący? (Proszę o wybranie jednej wartości: 1 oznacza niski poziom, 6 oznacza wysoki poziom)
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Czy przygotowanie merytoryczne personelu przedszkola w Pana(i) opinii jest wystarczające? (Proszę wstawić znak X przy wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Zdecydowanie nie jest wystarczające
  • Nie jest wystarczające
  • Nie mam zdania
  • Wystarczające
  • Zdecydowanie wystarczające
 • Proszę w skali od 1 do 6 określić poziom Pana(i) zadowolenia ze współpracy z przedszkolem „Do Re Mi”? (Proszę o wybranie jednej wartości: 1 oznacza niski poziom, 6 oznacza wysoki poziom)
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Czy informacja dotycząca filozofii placówki i jej funkcjonowania przekazywana przez dyrekcję na początkowych spotkaniach z rodzicami powinna być rozszerzona? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Wskazane zmniejszenie informacji
  • Ilość na odpowiednim poziomie
  • Rozszerzenie tylko dla chętnych rodziców
  • Wskazane uzupełnienie informacji o plany długoterminowe
 • Proszę ocenić trafność stwierdzenia: Sugestie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu pracy przedszkola ”Do Re Mi”? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Zdecydowanie się nie zgadzam
  • Nie zgadzam się
  • Nie mam zdania na ten temat
  • Zgadzam się
  • Zdecydowanie zgadzam się
 • Według Pana(i), opinie dotyczące zarządzania przedszkolem wyrażane przez rodziców są pożądane przez dyrekcję placówki? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Istnieje niepisany zakaz wyrażania opinii
  • Opinie są niechętnie przyjmowane
  • Neutralne podejście do opinii
  • Zainteresowanie uzyskaniem opinii
  • Zdecydowane zachęcanie do wyrażania zdania
 • Na ile jako rodzic czuje się Pan(i) osobą dobrze poznaną przez nauczyciela swojego dziecka? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Nauczyciel nie wie o mnie nic
  • Nauczyciel wie o mnie niewiele
  • Wg mnie brak powodu do udzielania jakichkolwiek informacji
  • Nauczyciel uzyskał ode mnie kilka informacji
  • Nauczyciel bardzo dobrze zna wszystkich rodziców
 • Proszę ocenić w jakim stopniu wg Pana(i) nauczyciele placówki korzystają z wiedzy i potencjału rodziców dzieci? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Nigdy nie wykorzystują potencjału rodziców
  • Rodzice rzadko są angażowani
  • Nie mam zdania, brak mi czasu na obserwację
  • Rodzice angażowani sporadycznie
  • Bardzo często współpracują z rodzicami
 • Proszę wskazać na ile Pana(i) zdaniem przedszkole „Do Re Mi” stwarza przestrzeń do współdziałania rodziców z placówką? (Proszę o wybranie jednej wartości: 1 oznacza niski poziom, 6 oznacza wysoki poziom)
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Proszę zaopiniować sposób komunikowania rodzicom przez personel potrzeby współpracy. (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Wysyłane komunikaty są całkowicie nieczytelne
  • Często konieczne doprecyzowanie oczekiwań
  • Wykonuję zalecenia dokładnie wg wskazań
  • Czasami potrzebne są dodatkowe wskazówki
  • Czytelne komunikaty pozwalające na szybką współpracę
 • Jaką formę kontaktu z przedszkolem Pan(i) preferuje? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Kontakt bezpośredni
  • Kontakt telefoniczny
  • Kontakt sms lub komunikatory mediów społecznościowych
  • Kontakt e-mail
  • Notatki w formie papierowej przekazywane przez dziecko
 • Na ile atrakcyjna Pana(i) zdaniem jest możliwość włączenia przedstawicieli rodziców w ustalanie planów pracy placówki? (Proszę o wybranie jednej wartości: 1 oznacza niski poziom, 6 oznacza wysoki poziom)
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Czy widzi Pan(i) możliwość zaangażowania się w roli przedstawiciela rodziców w zakresie współtworzenia planów pracy przedszkola? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Nie jestem zainteresowany(a)
  • Nadmiar obowiązków zawodowych uniemożliwia mi takie zaangażowanie
  • Bardzo chętnie – jestem społecznikiem
  • Chcę się zaangażować, ale po określeniu zakresu zadań
  • Tak. Lubię nowe wyzwania i posiadam doświadczenie w tym zakresie
 • Na ile podczas wystąpienia w przedszkolu problemu dotyczącego Państwa dziecka był(a) Pan(i) partnerem w jego rozwiązywaniu, wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi i podejmowaniu działań? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Byłem(łam) wyłączony(a) z możliwości wspólnego rozwiązania problemu
  • Byłem(łam) poproszony(a) o wypowiedź na temat sytuacji, ale bez możliwości wspólnego rozwiązania
  • Nigdy nie było sytuacji problemowej wymagającej współdziałania z mojej strony
  • W sytuacji trudnej byłem(łam) partnerem
 • Proszę określić stopień poczucia bezpieczeństwa Państwa dziecka w przedszkolu? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Sygnały o poczuciu zagrożenia pojawiają się dość często
  • Raz lub kilka razy pojawiały się sygnały o poczuciu zagrożenia
  • Raz lub kilka razy wspominało, że się boi
  • Nigdy nie mówiło, że się boi
 • Na ile według Pana(i) diagnozowane są przez dyrekcję placówki oczekiwania dzieci i rodziców w zakresie jej funkcjonowania? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Brak tego rodzaju diagnostyki w placówce
  • Rzadko obserwowane ustalanie oczekiwań
  • Oczekiwania diagnozowane w zbyt wąskim zakresie
  • Diagnostyka przeprowadzana kompleksowo jednak zbyt rzadko
  • Zbieranie informacji z odpowiednią częstotliwością i w pełnym zakresie
 • Proszę określić poziom skuteczności przekazu informacji w przedszkolu „Do Re Mi” występujący pomiędzy dyrekcją, a rodzicami? (Proszę o wybranie jednej wartości: 1 oznacza niski poziom, 6 oznacza wysoki poziom)
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Na ile jest prawdopodobne, że poleci Pan(i) przedszkole „Do Re Mi” swoim znajomym? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Zdecydowanie nie polecę
  • Nie polecę
  • Trudno powiedzieć
  • Polecę
  • Zdecydowanie polecę
 • Proszę zaznaczyć właściwe dla Pana(i)
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę zaznaczyć zakres wieku właściwy dla Pana(i)
  *
  • Mniej niż 25 lat
  • 25 do 35 lat
  • Powyżej 35 lat
 • Proszę wskazać jak długo Pana(i) dziecko uczęszcza do przedszkola „Do Re Mi”
  *
  • Mniej niż 1 rok
  • 1 do 2 lat
  • Powyżej 2 lat
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl