ankiety online

Źródła finansowania sektora MSP

Szanowni Państwo! Ankieta została stworzona na potrzebę wykonania badań, niezbędnych do pracy magisterskiej pt. „Źródła finansowania rozwoju podmiotów gospodarczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Jednocześnie informuję, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej realizowanej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Z góry dziękuję za udział w badaniu.

Ankieta została zakończona.

 • Do jakiej grupy przedsiębiorstw należy Pana/Pani przedsiębiorstwo?
  • Mikro
  • Małe
  • Średnie
 • Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
  • Do 1 roku
  • Od 1 roku do 3 lat
  • Od 3 do 5 lat
  • Powyżej 5 lat
 • Jaki rodzaj działalności Pan/Pani prowadzi?
  • Usługowa
  • Handlowa
  • Produkcyjna
  • Budowlana
  • Inna
 • Jaką formę prawną posiada Pana/Pani firma?
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka z o.o.
  • Spółka akcyjna
  • Spółdzielnia
  • Inna
 • Z jakich źródeł finansowania korzysta Pan/Pani obecnie i zamierza skorzystać w ciągu najbliższych 3 lat?
  Wykorzystuję obecnie Wykorzystam w przyszłości
  Wkład właścicieli
  Zysk zatrzymany
  Pozyskiwanie nowego udziałowca
  Emisja na rynku pozagiełdowym
  Venture capital
  Kredyt kupiecki
  Faktoring
  Pożyczka od rodziny
  Kredyt bankowy
  Franchising
  Dotacje z funduszy Unii Europejskiej
  Dopłaty wspólników
  Leasing
  Odpisy amortyzacyjne
 • Jakie informacje są dla Pana/Pani najistotniejsze w przypadku chęci skorzystania ze źródeł finansowania?
  Najważniejsze Ważne Obojętne Nieważne Najmniej ważne
  Opłaty i prowizje
  Procedury i dokumenty
  Warunki do spełnienia
  Korzyści z finansowania
  Dostępne formy finansowania
  Koszty pozyskania
 • Skąd czerpie Pan/Pani wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania? (można wybrać kilka odpowiedzi)
  • Informacje udostępnione przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Informacje pochodzące z kontaktów z innymi przedsiębiorcami
  • Doradca bankowy, doradca kredytowy
  • Prasa
  • Materiały publikowane w Internecie, strony internetowe banków
  • Inne źródła informacji
 • Czy korzysta Pan/Pani z finansowania kapitałem obcym?
  • Tak (proszę przejść do pytania numer 9, następnie 11 itd.)
  • Nie (proszę przejść do pytania numer 10, nastepnie 11 itd.)
 • Z jakich źródeł finansowania kapitałem obcym korzysta Pan/Pani obecnie? (można wybrać kilka odpowiedzi)
  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt kupiecki
  • Dotacje z funduszy Unii Europejskiej
  • Leasing
  • Faktoring
  • Pożyczki
  • Emisja akcji na rynku kapitałowym
  • Inne
 • Dlaczego nie korzysta Pan/Pani z finansowania kapitałem obcym? (można wybrać kilka odpowiedzi)
  • Wysokie koszty uzyskania finansowania
  • Skomplikowane procedury pozyskania finansowania
  • Niechęć banków do rozpatrywania wniosków kredytowych na niewielkie kwoty
  • Konieczność posiadania zabezpieczenia
  • Obawa przed zadłużeniem
  • Brak zdolności kredytowej firmy
  • Niewielka liczba ofert dla sektora MSP
  • Inne
 • Czy planując wprowadzanie nowych produktów/ usług/ rozwiązań Pana/Pani firma bierze pod uwagę skorzystanie z kredytu bankowego?
  • Zdecydowanie tak
  • Tak
  • Nie
  • Raczej nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jaki rodzaj kredytu preferuje Pan/Pani najbardziej?
  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt w rachunku obrotowym
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt preferencyjny
  • Kredyt współfinansowany
 • Jak ocenia Pan/Pani wysokość kosztów kredytów bankowych? (w skali od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niskie, 5 - bardzo wysokie)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy uważa Pan/Pani, iż dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jest utrudniony?
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Nie mam zdania
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy Pana/Pani firma ubiegała się kiedykolwiek o pomoc z funduszy unijnych na lata 2007-2013?
  • Tak, otrzymano dotację z UE
  • Tak, ale nie przyznano dotacji
  • Nie, ale planowane jest złożenie wniosku
  • Nie ubiegano się o dotację
 • Jak według Pana/Pani powinny być wykorzystywane środki unijne przeznaczone dla MSP?
  • Powinny przyjąć formę bezzwrotnej pomocy
  • Powinny przyjąć formę pomocy zwrotnej
  • Środki unijne nie powinny trafiać do przedsiębiorstw z sektora MSP
  • Trudno powiedzieć
 • Na realizację jakich przedsięwzięć należy Pana/Pani zdaniem przeznaczyć środki unijne?
  • Innowacje w skali przedsiębiorstwa
  • Innowacje w skali kraju
  • Innowacje światowe
  • Trudno powiedzieć
 • Jakie kryteria Pana/Pani zdaniem powinny obowiązywać przy rozdziale środków unijnych przeznaczonych dla MSP?
  • Pokrycie części kosztów kredytów
  • Inwestycje w innowacje technologiczne przedsiębiorstw
  • Projekty realizowane wspólnie przez MSP i firmy duże
  • Firmy z najbardziej innowacyjnych branż
 • Czy zamierza Pan/Pani skorzystać w przyszłości z pomocy finansowej Unii Europejskiej?
  • Tak
  • Nie
 • Na jaki cel przeznacza Pan/Pani wszystkie pozyskane środki? (można wybrać kilka odpowiedzi)
  • Finansowanie bieżącej działalności
  • Zakup nieruchomości
  • Zakup środków transportu
  • Zakup nowych maszyn i urządzeń
  • Wdrożenie nowej technologii
  • Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi
  • Inwestycje badawczo-rozwojowe

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl