ankiety online

Badanie tożsamości polskiej mniejszości narodowej na Podolu

Szanowni Państwo, w ramach pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie prowadzę badania socjologiczne dotyczące społeczności polskiej na Podolu. Szczególnie interesuje mnie jak Polacy mieszkający na Podolu postrzegają siebie oraz jak są postrzegani przez społeczność ukraińską. Następny punkt badania to ocena jakości życia na Ukrainie i w Polsce, kwestia członkostwa w organizacjach polonijnych oraz relacje z władzami lokalnymi itp. Osobiste zdanie oraz doświadczenie każdego z Państwa jest bardzo istotne, ponieważ pomoże mi lepiej zrozumieć tożsamość polskiej mniejszości narodowej Podola. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane w części badawczej pracy magisterskiej. Dziękuję za współpracę!
 • Na początku chcę zapytać, jak się Państwo przedstawiają innym osobom?
 • Jakiej Pani/Pan jest narodowości?
  *
  • Jestem Polką/Polakiem
  • Jestem Polką/Polakiem mieszkającym na Ukrainie
  • Jestem Ukrainką/Ukraińcem polskiego pochodzenia
  • Jestem Polką/Polakiem ukraińskiego pochodzenia
  • Jestem Ukrainką/Ukraińcem
 • Jakiego języka używają członkowie Pani/Pana rodziny w codziennych kontaktach?
  *
  • polskiego
  • ukraińskiego
  • rosyjskiego
  • miejscowej gwary (суржик)
  • ukraińskiego i polskiego
  • rosyjskiego i polskiego
 • Jak ocenia Pani/Pan swoją znajomość języka ukraińskiego?
  *
  • bardzo dobra
  • dobra
  • średnia
  • słaba
  • nie znam języka ukraińskiego
  • trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pani/Pan swoją znajomość języka polskiego?
  *
  • bardzo dobra
  • dobra
  • średnia
  • słaba
  • nie znam języka polskiego
  • trudno powiedzieć
 • Jak według Pani/Pana oceny układają się stosunki pomiędzy Ukraińcami a Polakami mieszkającymi na Ukrainie?
  *
  • Bardzo dobre
  • Dobre
  • Neutralne
  • Złe
  • Bardzo złe
  • Trudno powiedzieć
 • Ludzie jakiej narodowości przeważają w kręgu Pani/Pana przyjaciół?
  *
  • w większości to Polacy
  • w większości to Ukraińcy
  • w większości to Ukraińcy polskiego pochodzenia
  • w większości to ludzie różnych narodowości
 • Pani/Pana zdaniem jak ważna jest znajomość j. ukraińskiego dla Ukraińców polskiego pochodzenia?
  *
  • Bardzo ważna
  • Raczej ważna
  • Obojętna
  • Raczej nie ważna
  • Nie ważna
 • Pani/Pana zdaniem:
  *
  • Ukraińcy polskiego pochodzenia są bardziej podobni do Ukraińców niż do Polaków
  • Ukraińcy polskiego pochodzenia są bardziej podobni do Polaków mieszkających w Polsce, niż do Ukraińców
  • Ukraińcy polskiego pochodzenia całkowicie sie różnią od Polaków mieszkających w Polsce jak i od Ukraińców
  • Ukraińcy polskiego pochodzenia są podobni zarówno do Polaków mieszkających w Polsce jak i do Ukraińców
  • trudno powiedzieć
 • Pani/Pana zdaniem, które sformułowanie najlepiej określa Polaków mieszkających na Podolu? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
  *
  • posługiwanie się językiem polskim
  • uwazanie siebie za Polaka
  • polskie pochodzenie
  • przynależność do wspólnoty polskiej
  • członkowstwo/działalność w organizacjach polonijnych
  • szacunek do polskich tradycji
  • podtrzymywanie poskich zwyczajów
  • religijność (katolicyzm)
  • promowanie polskiej kultury
  • trudno powiedzieć
 • Czym dla Pani/Pana jest Ukraina?
  *
  • jest moją Ojczyzną
  • jest to kraj, w którym się urodziłem i mieszkam
  • jest to państwo, którego jestem obywatelem
  • jest to kraj moich przodków
  • trudno powiedzieć
 • Czym dla Pani/Pana jest Polska?
  *
  • jest moją Ojczyzną
  • jest to kraj, w którym chcę mieszkać
  • jest to państwo, którego jestem obywatelem (lub zamierzam nim być)
  • jest to kraj moich przodków
  • "drzwi do Europy" - jest dla mnie jedynie przystankiem w kierunku Europy Zachodniej
  • atrakcyjna alternatywa dla przestrzeni postsowieckiej
 • Pani/Pana zdaniem, jakie korzyści płyną z posiadania Karty Polaka dla posiadaczy, lub osób, którzy zamierzają ją otzrymać? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
  *
  • Karta Polaka odzwierciedla tożsamość Polaków
  • Karta Polaka wiąże z Polską, potwierdza, że jestem "prawdziwym" Polakiem
  • Karta Polaka jest instrumentem, przyczyniającym się do pogłębienia znajomości języka polskiego, historii i kultury
  • Karta Polaka jest korzystna ekonomicznie (np. różne zniżki, muzea itp.)
  • Karta Polaka daje większe możliwości podjęcia pracy w Polsce
  • Karta Polaka daje większe możliwości podjecia nauki/studiów w Polsce
 • Czy posiada Pani/Pan Kartę Polaka?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeżeli nie, czy zamierza Pani/Pan ubiegać się o Kartę Polaka? (proszę uzasadnić odpowiedź)
 • Czy Pani/Pana zdaniem dopuszczalne jest członkostwo w organizacji polonijnej osób nie posiadających polskiego pochodzenia? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
  *
  • Nie, członkami organizacji polonijnych powinny być wyłącznie osoby polskiego pochodzenia
  • Tak, nie jest konieczne posiadanie korzeni polskich, aby należeć do organizacji polonijnej
  • Nie, ponieważ jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób posiadających polskie korzenie
 • Czy jest Pani/Pan członkiem organizacji polonijnej?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli nie, proszę przejść do pytania pod nr 19)
 • Jezeli tak, od jak dawna jest Pani/Pan członkiem organizacji polonijnej?
  • powyżej 10 lat
  • powyżej 5 lat
  • 1-2 lata
  • od paru miesięcy
 • Pani/Pana zdaniem, jakie korzyści płyną z członkostwa w organizacji polonijnej? (możliwość wyboru więcej niżjednej odpowiedzi)
  • Poczucie więzi z Polską
  • Pomoc w otzrymaniu Karty Polaka
  • Satysfakcja z działania w organizacji skierowane na promowanie polskiej kultury w naszym regionie
  • Umożliwia udział w różnego rodzaju projektach polonijnych
 • Czy w ciągu ostatnich 5 lat była Pani/był Pan w Polsce?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli nie, proszę przejść do pytania pod nr 22)
 • Czy będąc w Polsce spotkała się Pani/spotkał się Pan z którąś z wymienionych sytuacji? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
  • uważano Panią/Pana za Rosjanką/Rosjanina
  • uważano Panią/Pana za Ukrainkę/Ukraińca
  • Wiedziano, że Pani/Pan jest Polką/Polakiem, jednak dalej uważano za obcą/obcego
  • Wiedziano, że Pani/Pan nie jest miejscową Polką/miejscowym Polakiem i dlatego przyjmowano cieplej
 • Jak Pani/Pan ocenia życie w Polsce?
  *
  Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie wiem
  W Polsce jest wysoka jakość życia
  W Polsce jest duża korupcja
  W Polsce łatwo znależć pracę
  W Polsce demokracja działa efektywnie
 • Jak Pani/Pan ocenia życie na Ukrainie?
  *
  Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie wiem
  Na Ukrainie jest wysoka jakość życia
  Na Ukrainie jest duża korupcja
  Na Ukrainie łatwo znaleźć pracę
  Na Ukrainie demokracja działa efektywnie
 • Według własnego doświadczenia z jaką częstotliwością, Polacy mieszkający na Ukrainie otrzymują pomoc z Polski w postaci:
  *
  Stale Często Czasem Rzadko Nie otrzymują pomocy Nie wiem
  Obozów dla dzieci w Polsce
  Pomocy charytatywnej
  Rekrutacji na bezpłatne studia w Polsce
  Pomocy w podtrzymaniu polskiej kultury
 • Jak często Pani/Pan czyta prasę (również elektroniczną)?
  *
  Stale Nigdy Czasem Chciałbym, ale nie mam możliwości
  W języku ukraińskim
  W języku polskim
  W języku rosyjskim
  W innym języku
 • Jak często Pani/Pan ogląda telewizję?
  *
  Stale Czasem Nigdy Chciałbym, ale nie mam możliwości
  W języku ukraińskim
  W języku polskim
  W języku rosyjskim
  W innym języku
 • Jak Pani/Pan uważa, co obecnie jest najbardziej aktualne dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie? (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
  *
  • Możliwość nauczania dzieci języka polskiego, historii, kultury itd.
  • Zachowanie zwyczajów i kultury
  • Możliwość posługiwania się językiem polskim na co dzień
  • Utrzymanie polskiej wspólnoty w swojej miejscowości
  • Możliwość zdobywania wykształcenia na Ukrainie w języku polskim
  • Zachowanie więzi kulturowych z Polską
  • Przeniesienie się z Ukrainy do Polski
 • Pani/Pana zdaniem w jaki sposób władze lokalne wspierają mniejszość narodową polską? (proszę ocenić w skali 1-5)
  *
  1 2 3 4 5
  Pomoc materialna
  Pomoc w postaci udostępniania lokali organizacjom polonijnym (bezpłatnie lub za niewielką opłatę)
  Pomoc w ochronie/odnowieniu grobów oraz miejsc pamięci
  Pomoc z formalizacją pobytu dla delegowanych nauczycieli z Polski
  Wsparcie dla powstających placówek nauki języka polskiego oraz dla jego wprowadzania jako języka obcego do programów nauczania szkół ogólnokształcącyc
 • Czy jest Pani studentką/Pan studentem lub zamierza podjąć studia na polskiej uczelni?
  *
  • Tak, obecnie studjuję w Polsce
  • Jestem absolwentem polskiej uczelni wyższej
  • Studjuję na Ukranie, ale zamierzam podjać studia w Polsce
  • Studiuję/studjowałem równolegle na Ukrainie i w Polsce
 • Czy zamierza Pani/Pan starać się o obywatelstwo polskie?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Tak, jeśli będzie możliwość zachować równocześnie obywatelstwo ukraińskie
  • Posiadam polskie obywatelstwo
  • Nie wiem jeszcze
 • Miejsce Pani/Pana zamieszkania?
  *
  • Mieszkam na Ukrainie
  • Mieszkam w Polsce (czasowy pobyt, Karta Polaka)
  • Mieszkam w Polsce (stały pobyt)
 • W ocenie Pani/Pana, jakie są obecnie stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą?
  *
  • Bardzo dobre
  • Dobre
  • Średnie
  • Złe
  • Bardzo złe
  • Nie wiem
 • W jakim przedziale wiekowym Pani/Pan się znajduje?
  *
  • 16-25 lat
  • 26-35 lat
  • 36-45 lat
  • 46-56 lat
  • 57 i więcej
 • Płeć:
  *
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Pani/Pana wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Średnie zawodowe
  • Wyższe
 • Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa:
  *
  • Pracuję w instytucji państwowej
  • Pracuję w firmie z zagranicznym kapitalem
  • Posiadam własną firmę
  • Jestem na emeryturze
  • Nie pracuję
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl