ankiety

Rola komunikacji we współczesnym przedsiębiorstwie

Szanowni Państwo! Jestem studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej na temat roli komunikacji we współczesnym przedsiębiorstwie. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu. Na podstawie poniższych pytań wyciągnięte zostaną wnioski przedstawione w pracy licencjackiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa i wykonana wyłącznie na potrzeby ww. pracy licencjackiej, badania nie mają charakteru komercyjnego. Jeżeli jest to możliwe, to proszę unikać odpowiedzi „nie wiem”. Anna Tylkowska
 • Wiek
  *
  • 20-25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-39lat
  • 40-49 lat
  • 50 lat i więcej
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Staż pracy
  • mniej niż 1 rok
  • 1-3 lat
  • 3-6 lat
  • powyżej 6 lat
 • Czy Pani/ Pana zdaniem proces komunikacji jest istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu organizacji?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • nie wiem
 • Którą formą komunikacji dowiaduje się Pani/Pan o informacjach w firmie?
  *
  • formalną
  • nieformalną
 • Czy komunikacja w Pani/ Pana firmie funkcjonuje w sposób prawidłowy?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie najważniejsze funkcje spełnia komunikacja w Pani/Pana firmie?
  *
  • informacyjna
  • motywacyjna
  • kontrolna
  • ochronna
  • integracyjna
  • perswazyjna
 • W procesie komunikacji jaki styl zachowania Pani/ Pan wykazuje?
  • uległy
  • asertywny
  • agresywny
 • Wykorzystywane środki komunikowania w Pani/Pana przedsiębiorstwie to:
  • gazetka firmowa
  • tablice ogłoszeniowe
  • internet
  • poczta elektroniczna
  • infolinia
  • notatki służbowe
  • komunikacja osobista
 • Które z poniższych środków komunikacji Pani/ Pana zdaniem są najskuteczniejsze?
  • gazetka firmowa
  • tablice ogłoszeniowe
  • internet
  • poczta elektroniczna
  • infolinia
  • notatki służbowe
  • komunikacja osobista
 • Jakie główne cele w Pani/ Pana firmie spełnia komunikacja?
  • informowanie pracowników
  • budowanie motywacji i zaangażowania
  • budowanie identyfikacji pracowników z firmą
  • wyjaśnienie celów i misji firmy
  • doskonalenie relacji z pracownikami
  • edukacja pracowników
 • Którą formę przekazu Pani/ Pan preferuje w kontakcie ze współpracownikami?
  • ustną
  • pisemną
 • Czy Pani/ Pana zdaniem modulacja głosu( wysokość głosu, prędkość mówienia) ma znaczenie w procesie komunikacji?
  • tak
  • nie
 • Czy stara się Pani/Pan podczas konwersacji utrzymywać kontakt wzrokowy?
  • Tak, nieustannie wpatruje się w rozmówce nie spuszczając go z oka
  • Staram się dozować swoje spojrzenie, od czasu do czasu spoglądając na rozmówce
  • Z reguły nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, jeżeli się pojawi, trwa bardzo krótko
  • Nie utrzymuje w ogóle kontaktu wzrokowego z rozmówcą
  • nie wiem
 • 4. Czy podczas rozmowy wspomaga się Pani/ Pan gestami uzupełniającymi wypowiedzi?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • nie
 • Podczas rozmowy najbardziej zwraca Pan/Pani uwagę na:
  • treść wypowiedzi
  • gestykulację, pozycję ciała rozmówcy ( np. skrzyżowane ręce)
  • mimikę twarzy ( np. zmarszczone brwi)
 • Czy są Pani/Panu znane jakiekolwiek techniki wywierania wpływu? Np. technika społecznego dowodu słuszności polegającej na argumentowaniu, że należy coś zrobić, ponieważ robią to wszyscy i tym sposobem osiągnąć swój cel?
  • tak
  • nie
 • Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie była pozytywna proszę odpowiedzieć na następne pytanie. Czy wykorzystuje Pani/Pan jakiekolwiek techniki wywierania wpływu w kontaktach zawodowych? ( z klientami, współpracownikami)
  • tak
  • nie
 • Jeżeli odpowiedź na pytanie dotyczące znajomości technik wywierania wpływu była negatywna proszę odpowiedzieć na poniżesz pytanie. Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą metod wywierania wpływu w celach zawodowych?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • nie wiem
 • Czy uważa Pani/Pan że za przysługę należy się odwzajemnić i również spełnić czyjąś prośbę?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • nie wiem
 • Czy chętniej wykonuje Pani/Pan prośby, zadania, polecenia osoby, którą Pani/Pan lubi od osoby, której nie darzy Pani/Pan sympatią?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • raczej nie
 • Czy w Pani/ Pana firmie pojawiają się trudności z komunikacją?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
  • nie wiem
 • Z jakimi rodzajami barier w procesie komunikacji napotyka się Pan/Pani najczęściej w swoim miejscu pracy.
  • Bariery językowe (zająknienia, powtórzenia, pomyłki językowe)
  • Bariery kulturowe ( różnice w tradycjach, odmienna hierarchia wartości)
  • Niezgodność komunikatów werbalnych a niewerbalnych ( uśmiechnięta twarz, przy wypowiadaniu przykrych rzeczy)
  • Bariery fizyczne ( hałas, zła temperatura)
 • 3. Proszę określić z którymi z poniższych barier komunikacyjnych miała Pani/miał Pan do czynienia
  *
  • krytykowanie
  • przezywanie
  • stawienie diagnozy
  • rozkazywanie
  • grożenie
  • moralizowanie
  • odwracanie uwagi
 • Z których czynników Pani/ Pana zdaniem mogą najczęściej wynikać bariery komunikacyjne?
  • płeć
  • wiek
  • wykształcenie
  • stereotypy
  • inne
 • Które z poniższych stwierdzeń jest wg. Pani/Pana największą przeszkodą podczas słuchania?
  • domyślanie się
  • przygotowywanie własnej odpowiedzi
  • osądzanie
  • wybiórcze słuchanie
  • utożsamianie się
  • przekonanie o własnej racj
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl