ankiety

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Ankieta jest anonimowa. Służy ona ewaluacji kształcenia na przedmiotach zawodowych. Po zakończeniu wypełniania ankiety naciśnij przycisk zapisz znajdujący się w dolnej części ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Czy opracowuje Pan/Pani i wdraża działania skierowane na indywidualizację procesu nauczania poprzez rozpoznanie potrzeb uczniów?
  *
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Czy opracowuje Pan/Pani i wdraża działania skierowane na indywidualizację procesu nauczania poprzez dostosowanie programu nauczania do zdiagnozowanych potrzeb uczniów?
  *
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów oraz uwzględnia indywidualizację nauczania?
  *
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia uczniów ze specjalnymi potrzebami?
  *
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Czy stosuje Pan/Pani na zajęciach zindywidualizowane formy pracy z uczniami?
  *
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Czy stosuje Pan/Pani na zajęciach metody aktywizujące?
  *
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Czy prowadzi lub uczestniczy Pan/Pani w zajęciach pokazujących pracę nauczyciela z uczniem w formie zindywidualizowanej?
  *
  • nigdy
  • sporadycznie
  • często
  • bardzo często
 • Które spośród wymienionych form zindywidualizowanego motywowania uczniów do nauki stosuje Pan/Pani w pracy z młodzieżą? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • przygotowywanie uczniów do zewnętrznych konkursów, olimpiad
  • organizowanie dla uczniów zdolnych konkursów przedmiotowych
  • ocenianie kształtujące
  • prowadzenie koła zainteresowań rozwijającego/ wyrównawczego
  • praca w grupach/ parach
  • przydzielanie dodatkowych zadań do wykonania
  • różnicowanie zadań domowych
  • praca domowa dla wszystkich i dla chętnych
  • „uczeń w roli nauczyciela”
 • W jaki sposób doskonali Pan/Pani umiejętności oceniania możliwości edukacyjnych uczniów oraz opracowywania zindywidualizowanych działań, tj. dostosowywania działań do stwierdzonych możliwości uczniów? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • udział w kursach doskonalących
  • udział w warsztatach metodycznych
  • udział w konferencjach
  • pozyskiwanie informacji z Internetu
  • pozyskiwanie informacji z prasy pedagogicznej
  • pozyskiwanie informacji z poradników metodycznych
  • wymiana informacji z pracownikami poradni pedagogiczno-psychologicznej
  • wymiana informacji z z pedagogiem
  • wymiana informacji z innymi nauczycielami
 • Jaka część przerobionego przez Pana/Panią materiału została w I semestrze zrealizowana jakościowo (ze starannym omówieniem treści), a jaka ilościowo (przekazanie treści z programu nauczania bez dodatkowego omówienia kwestii problemowych) ?
  *
  jakościowo ilościowo
  0-50%
  51-70%
  71-90%
  90-100%
 • Jak jest średnia ocen wystawionych przez Pana/Panią z nauczanych przedmiotów?
  *
  • <2.0
  • 2.1 - 3.0
  • 3.1 - 4.0
  • 4.1 - 5.0
  • >5.0
 • Z czego wynikają niskie oceny semestralne wystawione przez Pana/ Panią na zajęciach lekcyjnych? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • możliwości intelektualnych uczniów
  • niskiej frekwencji na lekcjach
  • brakiem zainteresowania ze strony ucznia
 • Z czego wynikają wysokie oceny semestralne wystawione przez Pana/Panią na zajęciach lekcyjnych? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • możliwości intelektualnych uczniów
  • wysokiej frekwencji na lekcjach
  • zainteresowaniem ze strony ucznia
  • uczestnictwem w zajęciach dodatkowych lub konsultacjach
 • Jak ocenia Pan/Pani możliwości intelektualne uczniów, z którymi był realizowany program dydaktyczny w I półroczu?
  *
  • ponadprzeciętne
  • przeciętne
  • poniżej przeciętnej
 • Jak często uczniowie konsultują z Panem/ Panią problemy z przyswajaniem materiału?
  *
  • nigdy
  • sporadycznie
  • często
  • bardzo często
 • Jaką formę przybiera Pana/Pani współpraca z uczniem mającym trudności w nauce?
 • Jaką formę przybiera Pana/Pani współpraca z uczniem zdolnym?
 • Czy uwzględnia Pan/Pani uwagi uczniów odnoszące się do sposobu prowadzenia zajęć?
  *
  • nigdy
  • sporadycznie
  • często
  • bardzo często
 • Czego dotyczą uwagi?
 • W skali 1-10 proszę ocenić stopień zaangażowania uczniów na zajęciach lekcyjnych.
  Skala
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
 • Czy podczas prowadzenia zajęć uwzględnia Pan/Pani zainteresowania techniczne uczniów?
  • tak
  • nie
  • częściowo
 • Jakie zmiany w zakresie Pana/Pani pracy z uczniem poprawiłyby jakość kształcenia?

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl