ankieta online

Ankieta na temat inwestycji w mieście Stalowa Wola

Dzień Dobry, jestem studentką 3 roku Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Potrzebuję Państwa opinii do mojej pracy licencjackiej na temat "Wpływ inwestycji na rozwój lokalny w mieście Stalowa Wola". Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana wyłącznie w celach badawczych. Dziękuje za pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Jak długo mieszka/przebywa Pan/Pani na terenie miasta Stalowa Wola?
  *
  • od urodzenia
  • poniżej roku
  • od 1-5 lat
  • od 5-10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z faktu, że jest mieszkańcem Stalowej Woli?
  *
  • jestem bardzo zadowolony/a
  • jestem zadowolony/a
  • nie jestem zadowolony/a
  • jestem bardzo niezadowolony/a
  • trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat inwestycji zrealizowanych w mieście Stalowa Wola w ostatnich 10 latach?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • wystarczająco
  • słabo
  • bardzo słabo
 • Czy Pani /Pana zdaniem inwestycje zrealizowane do tej pory na terenie gminy:
  *
  • są wystarczające
  • są przydatne, ale niewystarczające
  • są mało przydatne
  • nie są przydatne
  • nie mam zdania
 • Czy poziom życia mieszkańców Stalowej Woli uległ polepszeniu dzięki inwestycjom zrealizowanym w ostatnim dziesięcioleciu?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania
 • Czy dzięki zrealizowanym inwestycjom miasto Stalowa Wola jest bardziej atrakcyjne niż sąsiednie miasta?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania
 • Z zaproponowanych poniżej możliwych wariantów proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi, które cechują Gminę Stalowa Wola.
  *
  • Silna gospodarka (polityka zachęcająca do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury
  • Nowoczesna edukacja (wysoki poziom szkolnictwa, dobrze wyposażone szkoły, interesująca oferta kierunków kształcenia)
  • Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (jakość i dostępność oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
  • Gmina otwarta na nowych mieszkańców (potencjał osadniczy, rozwój funkcji mieszkaniowych, przeznaczanie kolejnych terenów pod budownictwo)
  • Gmina otwarta na turystów (rozwój infrastruktury turystycznej i około turystycznej, promocja, rozwój turystyki weekendowej)
  • Wysoka dostępność komunikacyjna (szybki i sprawny transport zbiorowy, dogodne połączenia z sąsiednimi gminami, dostęp do internetu)
  • Wysoka sprawność administracyjna (sprawna obsługa mieszkańców w urzędzie, współpraca z sąsiednimi gminami, współpraca z organizacjami pozarządowymi)
 • Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy wynikające z niewystarczających inwestycji w infrastrukturę miejską?
  *
  • zły stan infrastruktury drogowej (m.in. zły stan ulic i chodników)
  • niewystarczające inwestycje publiczne w zakresie infrastruktury (m.in. obiekty sportowe, obiekty kulturalne, oświatowe, inne)
  • niewystarczające inwestycje prywatne w zakresie infrastruktury (m.in. hotele, centra rozrywki, inne)
  • brak mieszkań i miejsc pod budownictwo mieszkaniowe
 • Czy Pana/Pani zdaniem władze gminy działają na rzecz rozwoju przestrzeni lokalnej (poprzez poszukiwanie środków w celu finansowania inwestycji)?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy zna Pan/Pani inwestycje, które miały największy wpływ na rozwój lokalny Gminy Stalowa Wola w ostatnich 10 latach?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, to proszę wymienić trzy takie inwestycje.
 • Czy zna Pan/Pani inwestycje, które miały najmniejszy wpływ na rozwój lokalny Gminy Stalowa Wola w ostatnich 10 latach?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, to proszę wymienić trzy takie inwestycje.
 • Jak Pan/Pani ocenia wpływ niżej wskazanych inwestycji na rozwój lokalny na terenie Gminy Stalowa Wola. 4- bardzo ważne, 3- ważne, 2- mało ważne, 1- zbędne.
  *
  1- zbędne 2- mało ważne 3- ważne 4- bardzo ważne
  1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR.
  2. Rozwój terenów zielonych (Błonia).
  3. Modernizacja targowiska miejskiego.
  4. Rewitalizacja przestrzenna MOP (elektroniczne tablice autobusowe i biletomaty).
  5. Budowa naukowo-badawczego laboratorium międzyuczelnianego.
  6. Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo- rekreacyjnych (ogród jordanowski, park linowy).
  7. Budowa miejskiego integracyjnego przedszkola i żłóbka.
  8. Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej.
  9. Wielopokoleniowe strefy aktywności sportowej (wodny plac zabaw).
  10. Budowa linii światłowodowej.
  11. Budowa otwartych stref aktywności (siłownie na świeżym powietrzu).
  12. Budowa tunelu na ulicach Grabskiego-Energetyków.
  13. Modernizacja linii kolejowej Stalowa Wola-Lublin.
 • Które inwestycje miały największe znaczenie na poprawę życia mieszkańców w mieście Stalowa Wola?
  miały bardzo duże znaczenie miały znaczenie miały bardzo małe znaczenie nie miały znaczenia
  infrastruktura drogowa (drogi, chodniki, ścieżki turystyczne)
  infrastruktura edukacyjna (nowe przedszkola, rozbudowa szkół)
  infrastruktura sportowa (nowe boiska)
  infrastruktura rekreacyjna (place zabaw, błonie)
  infrastruktura komunalna (kanalizacja, wodociągi)
  infrastruktura społeczna (domy ludowe, miejsca spotkań)
  inne
 • Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź inne, to proszę wymienić dwa przykłady.
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • wiek:
  *
  • poniżej 18 lat
  • 18-25 lat
  • 26-35 lat
  • 36-55 lat
  • powyżej 55 lat
 • Pozycja na rynku pracy:
  *
  • bezrobotny
  • zatrudniony
  • nieaktywny zawodowo(w tym uczący się)
  • rolnik
  • własna firma

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl