ankieta online

Ocena działalności ZSTiO Nr3 i współpracy szkoły z rodzicami

Szanowni Państwo! Chcąc doskonalić współpracę szkoły z rodzicami, kierujemy do Państwa tę ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem badań jest analiza działań szkoły w zakresie włączania rodziców w jej działalność. Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów i propozycji, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze sprawniejszej współpracy szkoły i rodziców dla dobra naszych wychowanków. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
 • Do której klasy uczęszcza Pana/Pani dziecko?
  *
  • 1 Lab
  • 2 Lab
  • 1 E/I
  • 2 E/I
  • 3 Eg
  • 1 Mi
  • 2 Mi
  • 3 Mi
  • 1 Ti
  • 2 Ti
 • Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chciałby Pan/Pani uczestniczyć w życiu szkoły?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskują od Pani/Pana informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • dają do wypełnienia ankietę
  • poprzez rozmowę podczas zebrań ogólnych
  • podczas rozmów indywidualnych
 • Z jakich form współpracy ze szkołą może Pan/Pani korzystać? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • zebrania ogólne
  • spotkania indywidualne
  • konsultacje indywidualne w ustalonym dniu miesiąca
  • dziennik elektroniczny
 • Czy uczestniczy Pan/Pani w zebraniach ogólnych z rodzicami?
  *
  • zawsze
  • często
  • czasami
  • nigdy
 • Częstotliwość spotkań ogólnych jest Pana/Pani zdaniem:
  *
  • za duża
  • wystarczająca
  • za mała
 • Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań ogólnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • informacje o dziecku (zachowanie, osiągnięcia w nauce, funkcjonowanie w grupie)
  • informacje o zespole klasowym
  • porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych
  • wymiana doświadczeń między rodzicami
 • Jak Pan/Pani ocenia organizację tych spotkań?
  *
  • bardzo dobrze
  • raczej dobrze
  • raczej źle
  • bardzo źle
 • Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez szkołę?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, to z kim się Pan/Pani kontaktuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  • z wychowawcą
  • z pedagogiem szkolnym
  • z nauczycielem przedmiotu
  • z dyrektorem szkoły
 • W jakich sytuacjach uczestniczy Pan/Pani w takich spotkaniach?
  • zawsze, gdy jest taka możliwość
  • tylko, gdy jestem wzywany(a) przez szkołę
  • z własnej inicjatywy (np.: gdy potrzebuję pomocy)
 • Jakie tematy poruszane są podczas takich spotkań? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • problemy wychowawcze lub szkolne dziecka
  • organizacja imprez szkolnych
  • problemy zgłaszane przez rodzica
 • Czy zapoznał/a się Pan/Pani z podstawowymi dokumentami szkoły?
  *
  • Statut ZSTiO Nr 3
  • Program wychowawczy
  • Nie znam tych dokumentów
 • W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o istnieniu w/w dokumentów?
  *
  • Od nauczycieli
  • Ze strony internetowej szkoły
  • Od dyrektora
 • Jak Pan/Pani ocenia swoją współpracę ze szkołą ?
  *
  • bardzo dobrze
  • raczej dobrze
  • raczej źle
  • bardzo źle
 • Inne uwagi i propozycje dotyczące współpracy ze szkołą:
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl