ankieta online

Konflikt w organizacji

to badanie posłuży do napisania pracy magisterskiej - bardzo dziękuję za poświęcony czas.
 • PŁEĆ
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • WIEK
  *
  • 0-20 Lat
  • 21-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
  • powyżej 60
 • WYKSZTAŁCENIE
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe licencjackie
  • wyższe magisterskie
 • STAŻ PRACY
  *
  • poniżej 2 lat
  • 2-5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-15 lat
  • 16-25 lat
  • powyżej 25 lat
 • PANA/I FIRMA ZATRUDNIA:
  *
  • do 10 osób
  • od 11 do 50 osób
  • od 51 do 100 osób
  • powyżej 100 osób
 • CHARAKTER WYKONYWANEJ PRACY
  *
  • administracyjna/umysłowa
  • fizyczna
  • stanowisko kierownicze niższego/średniego szczebla
  • stanowisko kierownicze wyższego szczebla
 • Jak często bywa Pan/i świadkiem konfliktów w swojej organizacji?
  *
  • Często, kilka razy w miesiącu
  • Czasami, mniej więcej raz na miesiąc
  • Rzadko, raz na kilka miesięcy
  • Nigdy
 • Czy bywa Pan/i uczestnikiem konfliktów w swojej organizacji?
  *
  • Tak, często
  • Tak, ale raczej rzadko
  • Nie
 • Która z poniższych postaw jest Pana/i zdaniem najlepsza w sytuacji konfliktu?
  *
  • walka / rywalizacja
  • unikanie
  • dostosowywanie się / uleganie
  • współpraca
 • Jakie działania podejmowane są w Pana/i organizacji, w trakcie trwania konfliktu ze strony przełożonych?
  *
  • natychmiastowa reakcja, próba wyjaśnienia sporu
  • narzucenie sposobu rozwiązania konfliktu
  • wyciszenie konfliktu bez jego rozwiązania
  • ignorowanie
  • wmieszanie osób trzecich
 • Jak ocenia Pan/i umiejętność rozwiązywania konfliktów przez przełożonego?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Jak ocenia Pan/i poziom komunikacji w organizacji i przepływ informacji wewnątrz zespołu pracowników?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Jak najczęściej reagują Pana/i koledzy z pracy na konflikt w organizacji?
  *
  • reagują, chcą wyjaśnić spór
  • ignorują konflikt, nie reagują
  • powiadamiają przełożonego
  • szukają wsparcia u osób bezpośrednio nie związanych z konfliktem
 • A jak najczęściej reaguje Pan/i sam(a) w sytuacji konfliktu?
  *
  • reaguję, włączam się aktywnie w jego rozwiązanie
  • nie reaguję, obserwuję wszystko z boku
 • Czy konflikty w firmie wpływają na jakość Pana/i pracy?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy Pana/i zdaniem pracownicy powinni przechodzić szkolenia dotyczące radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych?
  *
  • tak
  • nie
 • Z jakiego powodu najczęściej dochodzi do konfliktu w organizacji Pana/i zdaniem? (do wyboru, jedna lub kilka odpowiedzi)
  *
  • zła atmosfera pracy
  • złe warunki pracy/ złe instrukcje ze strony przełożonych
  • zły obieg informacji /zła komunikacja
  • różnice charakterów
  • rywalizacja, zazdrość
  • brak motywacji
 • Jakiego typu konflikty w Pana/i organizacji zdarzają się najczęściej?
  *
  • podwładny – przełożony
  • pomiędzy grupami
  • pomiędzy pracownikiem a grupą
  • pomiędzy przełożonym(i) a grupą pracowników
 • Według Pana/i …
  *
  • konflikt jest zjawiskiem negatywnym i świadczy o wadliwym funkcjonowaniu organizacji
  • konflikt jest zjawiskiem całkowicie naturalnym i nieuniknionym w każdej organizacji
  • optymalna efektywność organizacji wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie
 • Czy Pana/i zdaniem w rozwiązywaniu konfliktów potrzebna jest pomoc osoby z zewnątrz (negocjatora, mediatora)?
  *
  • tak
  • tak, ale tylko w najtrudniejszych sytuacjach
  • nie
 • Czy Pana/i zdaniem negocjacje są dobrym sposobem rozwiązywania konfliktu?
  *
  • tak
  • nie
 • Który z poniżej przedstawionych wariantów powinien Pana/i zdaniem obrazować wynik przeprowadzonych negocjacji?
  *
  • wygrany – wygrany, kompromis, który satysfakcjonuje obie strony
  • wygrany – przegrany, wypracowanie sukcesu tylko jednej ze stron
  • przegrany / przegrany – zerwanie rozmów, ze względu na brak możliwości wypracowania sukcesu jednej ze stron, i niechęć do rozwiązań kompromisowych
 • Które z poniższych skutków konfliktu uważa Pan/i za najbardziej pozytywne? (do wyboru jedna lub kilka odpowiedzi)
  *
  • lepsza współpraca w grupie
  • obniżenie napięcia w grupie, pokazanie prawidłowych stosunków obowiązujących w miejscu pracy
  • przedstawienie założeń do zmian organizacyjnych
  • pojawienie się nowych idei, odkrywanie nowych pól działania
  • podniesienie aktywności pracowników, zwłaszcza w sytuacjach współzawodnictwa
  • wzrost motywacji
  • podniesieniu poziomu poczucia sprawiedliwości
 • A które z niżej wymienionych dla Pana/i skutki konfliktu są najbardziej negatywne? (do wyboru, jedna lub kilka odpwiedzi)
  *
  • powstawanie sytuacji niezadowolenie i/lub stresu wśród pracowników
  • wyzwalanie w pracownikach złych emocji: złość, gniew, agresja
  • wprowadzenie destabilizacji i zamieszania w organizacji grup
  • zakłócenia w funkcjonowaniu organizacji
  • porzucenie racjonalnych metod, oparcie działań o skrajne emocje
  • obniżenie jakości i wydajności pracy
  • spadek motywacji, odpływ pracowników z organizacji
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl