ankieta online

Rola i znaczenie systemu przepustkowego

Jestem studentką III roku pedagogiki resocjalizacyjnej na licencjackich studiach zaocznych. Piszę pracę licencjacką na temat roli przepustek więziennych. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy, a otrzymane wyniki zostaną wykorzystane jedynie w zestawieniu zbiorczym, w celach naukowych.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę podać swój wiek
 • Proszę podać wiek osoby przebywającej w zakładzie karnym
 • Proszę podać stopień pokrewieństwa jaki łączy Panią/ Pana z osobą przebywającą lub która odbyła karę w zakładzie karnym
 • Jaki jest aktualny/ czy był wyrok osoby, która przebywa w zakładzie karnym
 • Za jakie przestępstwo osoba ta odbywa/odbywała karę pozbawienia wolności?
  • Przeciwko zdrowiu i życiu
  • Przeciwko mieniu ( kradzieże, włamania itp.)
  • Przeciwko nietykalności cielesnej
  • Przeciwko rodzinie i opiece (alimenty itp.)
  • Przestępstwo o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Inne
 • Czy osoba przebywająca w zakładzie karnym korzysta/korzystała z możliwości przepustki?
  • Tak
  • Nie
 • Z jakiego rodzaju przepustek osoba ta korzysta/korzystała jeśli skazany nie korzystał z przepustek proszę zaznaczyć tą która jest Pani/ Panu znana:
  • Systemowe
  • Nagrodowe
  • Zadaniowe
  • Losowe
 • Skąd Pani/Pana dowiedział się o systemie przepustkowym
  • Dyrektora zakładu karnego/aresztu śledczego
  • Wychowawcy
  • Funkcjonariuszy służby więziennej
  • Skazanych
  • Rodziny
  • Znajomych
  • Internetu
  • Pracowników instytucji pomocowych
 • Czy posiadacie lub planujecie Państwo wspólne dzieci
  • Nie mamy wspólnych dzieci
  • Posiadamy wspólne dzieci
  • Planujemy wspólne dzieci
  • Partner posiada dzieci z wcześniejszych związków
 • Czy według Pani/Pana przepustka daje możliwość utrzymania pozytywnych relacji rodzinnych?
  • Tak, ponieważ daj możliwość skazanemu i jego najbliższym wykorzystanie tego czasu na zacieśnienie zerwanych więzi emocjonalnych
  • Tak, ponieważ obecność ojca w domu wpływa dobrze na dzieci i poprawiają się między nami relacje
  • Nie, ponieważ po każdej przepustce skazany musi wracać do zakładu karnego i momenty pożegnania z rodziną zaburzają jej i jego funkcjonowanie
  • Nie, ponieważ trudno jest na nowo odbudowywać wspólne relacje
  • Nie mam zdania
 • Z kim najczęściej według Pani/ Pana osoba skazana utrzymuje kontakty podczas przebywania na wolności?
  Nigdy Rzadko Trudno powiedzieć Często Zawsze
  Żona/konkubina
  Dzieci
  Rodzeństwo
  Koledzy
 • Z jakimi trudnościami spotyka się według Pani/Pan w codziennym życiu rodzina skazanego w sytuacji, gdy osadzony przebywa/przebywała w zakładzie karnym oraz jeżeli korzysta/korzystała z przepustki, kiedy wychodzi/wychodziła na wolność. (w tym pytaniu można
  • Utrata źródło dochodu
  • Utrata poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji
  • Odwrócenie się bliskiej rodziny, przyjaciół
  • Brak wsparcia również w instytucjach świadczących pomoc
  • Trudności w wychowaniu dzieci
  • Dzieci nie słuchają się, gorzej się uczą, wagarują
  • Dzieci są wytykane przez rówieśników
  • Nie radzenie se emocjonalnie w momentach kiedy z przepustki osoba skazana wraca do zakładu karnego
 • Jak według Pani/ Pan radzi sobie rodzina skazanego z tą sytuacją kiedy jest on na wolności, a chwilą gdy wraca do zakładu karnego?
  • Korzystają z pomocy psychologicznej
  • Korzystają z pomocy i wsparcia rodziny
  • Korzystają z pomocy wsparcia przyjaciół, znajomych
  • Nie radzą sobie w tej sytuacji
 • Jak najczęściej według Pani/Pana spędza swój czas osoba skazana przebywając na przepustce?
 • Czy w czasie przepustki według Pani/Pana skazani podejmują starania związane z:
  • Podjęciem starania o uzyskanie zatrudnienia po zwolnieniu
  • Podjęciem starania o zapewnienie miejsca zamieszkania
  • Nawiązaniem kontaktu z kuratorem w celu uzyskania pomocy w realizacji nałożonych zadań
  • Nawiązaniem/ zacieśnienie więzi rodzinnej
  • Nie podejmują żadnych działań
 • Co czuje według Pani/ Pan skazany w sytuacji, gdy ma świadomość, że otrzymał przepustkę?
  • Radość
  • Wolność
  • Niepokój
  • Przerażenie
  • Bezpieczeństwo
  • Obojętność
  • Samotność
  • Strach
  • Niepewność
 • Czy według Pana przepustka pomaga w przygotowaniu się skazanego do ponownego życia na wolności?
  • Nie, ponieważ skazany często nie radzi sobie z problemami jakim spotyka się na wolności, a w zakładzie karnym nie otrzymuje pomocy i wsparcia od pers
  • Nie, ponieważ nie pomaga osobom skazanym wrócić do poprawnego funkcjonowanie w społeczeństwie
  • Tak, ponieważ przepustka daje możliwość sprawdzenia i oceny trudności jakie czekają na skazanego na wolności
  • Tak, ponieważ wtedy jest możliwość poprawienia jakość życia rodzinnego i potrzymania więzi rodzinnej
  • Nie mam zdania
 • Co według Pani/Pana czuje osoba skazana, gdy zamyka się za nią brama więzienna po powrocie z przepustki do zakładu karnego?
  • Bezpieczeństwo
  • Bezsilność
  • Gniew
  • Nadzieję
  • Niepokój
  • Obojętność
  • Pustkę
  • Samotność
  • Tęsknotę
 • Czy przebywanie na przepustce według Pani/Pana utrudnia skazanemu funkcjonowanie w izolacji więziennej?
 • Od kogo Pani/Pana zdaniem zależy, czy skazany korzystający z przepustek nie popełni po raz kolejny czynu przestępczego?
  • Całego społeczeństwa
  • Programów resocjalizacjach realizowanych w zakładach karnych
  • Rodziny
  • Przyjaciół i znajomych
  • Samego skazanego
  • Wychowawców w więzieniu
 • System przepustkowy Pani/Pana zdaniem jest:
  • Formą zapobiegania przystosowania się skazanych do warunków panujących w zakładzie karnym
  • Elementem wspomagającym proces resocjalizacji poprzez zwiększenie motywacji skazanego w zachowaniu samokontroli
  • Czasowym opuszczeniem zakładu karnego przez skazanego za zezwoleniem
 • W jaki sposób Pani/Pana zdaniem przepustka wspomaga proces resocjalizacji?
  • Umożliwia skazanemu sprawdzenie samokontroli w warunkach wolnościowych
  • Przygotowuje do opuszczenia zakładu karnego i do życia na wolności
  • Umożliwia zapobieganie syndromu „wyuczonej bezradności"
  • Umożliwia podtrzymanie więzi rodzinnych
 • Jaki według Pana zasadniczy cel przepustka spełnia najlepiej?
  • Zmniejsza skutki uwięzienia skazanych
  • Minimalizuje różnice życia w izolacji więziennej, a życiem na wolności
  • Podtrzymuje i odbudowuje relacje z najbliższymi, krewnymi i społecznością poza więzienną
  • Przygotowuje skazanego do readaptacji społecznej
 • Jakiej zmiany oczekuje Pani/Pan od systemu przepustkowego?

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl