ankiety

Skuteczność procesu resocjalizacji nieletnich przestępców

Jestem studentką drugiego SUM pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim. Piszę pracę magisterską na temat skuteczności procesu resocjalizacji nieletnich przestępców. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na postawione niżej pytania. Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
 • Czy twoim zdaniem proces resocjalizacji nieletnich jest skuteczny ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy uważasz, że efektywniejsze są kary długoterminowe niż krótkoterminowe ?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważasz, że efektywniejsze są kary długoterminowe niż krótkoterminowe ?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Która instytucja resocjalizacyjna dla nieletnich jest najskuteczniejsza ?
  • Zakład poprawczy
  • Schronisko dla nieletnich
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
  • Inne, jakie ?
 • Która z wymienionych niżej metod pracy uważasz za najbardziej skuteczną ?
 • Co Twoim zdaniem decyduje o pomyślnej resocjalizacji nieletnich ?
 • Co należy zrobić, aby zwiększyć skuteczność resocjalizacji i wychowania ?
  *
  • Kontynuować oddziaływania poza zakładem poprawczym
  • Zwiększyć zakres programów resocjalizacyjnych
  • Zachęcić inne instytucje do współpracy
  • Kontrolować kadrę
  • Wyznaczać cele wychowankowi
 • Czy według Ciebie proces resocjalizacji nieletnich jest bardziej skuteczniejszy w środowisku zamkniętym czy otwartym? Poniżej wpisz Swoje zdanie i dlaczego tak uważasz?
  *
 • Czy z wymienionych poniżej cech, którymi dysponuje wychowawca decydują o powodzeniu w jego pracy?
  *
  wiedza kompetencje doświadczenie wykształcenie
  zdecydowanie tak
  tak
  nie
  zdecydowanie nie
  formy i metody pracy
  umiejętności komunikacyjne
  płeć
 • Jakie cechy według Ciebie są najbardziej przydatne w pracy wychowawcy ?
 • Czy według Ciebie resocjalizacja nieletnich ma sens ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy praca z nieletnimi przestępcami skutkuje poprawą ich dotychczasowych zachowań w sferze zasad moralno – społecznych ?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • trudno powiedzieć
  • nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy wychowankowie po opuszczeniu zakładów poprawczych/ instytucji wychowawczych Twoim zdaniem powracają na dobrą drogę przestrzegając panujących praw i norm w danym społeczeństwie ?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • trudno powiedzieć
  • nie
  • zdecydowanie nie
  • moim zdaniem powracają na drogę przestępczości
 • Czy według Ciebie powinno się udzielać pomocy (prawnej, materialnej, psychologicznej) nieletnim przestępcom po wyjściu z instytucji ?
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • trudno powiedzieć
  • nie
  • zdecydowanie nie
  • dlaczego tak uważasz?
 • Kim według Ciebie jest nieletni ?
  *
 • Co według Ciebie oznacza pojęcie resocjalizacja ?
  *
 • Które Twoim zdaniem środowisko najbardziej wpływa na przestępczość nieletniego ?
  *
 • Zaznacz czynniki tkwiące w rodzinie, które Twoim zdaniem wpływają na przestępczość nieletniego ?
  *
  • alkoholizm
  • przemoc
  • bieda
  • brak miłości
  • Przestępczość rodziców lub któregoś z członków rodziny
  • Brak zainteresowania dzieckiem
  • wielodzietność
  • rozwód rodziców
  • brak wzorca do naśladowania
  • niewłaściwe metody wychowawcze
 • Zaznacz czynniki tkwiące w środowisku szkolnym, które Twoim zdaniem wpływają na przestępczość nieletniego ?
  *
  • Niepowodzenia szkolne
  • Rywalizacja
  • Nierówne traktowanie uczniów
  • Przeładowane klasy
  • Nieprawidłowy sposób realizacji programu nauczania
  • Nieskuteczne środki wychowawcze
  • Brak organizowania wolnego czasu uczniom
 • Zaznacz czynniki tkwiące w środowisku rówieśniczym mające Twoim zdaniem wpływ na przestępczość nieletniego ?
  *
  • używki, alkohol
  • nuda
  • ciekawość
  • wpływ rówieśników
  • bieda
  • brak zrozumienia
 • Czy środki masowego przekazu są źródłem popychającym nieletnich do popełniania przestępczości?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Które według Ciebie czynniki motywują młodych ludzi do zachowań przestępczych?
  *
  • Niezadowolenie z obecnych warunków życia i chęć lepszych warunków
  • Pragnienie zdobycia bogactwa w sposób łatwy i niewymagający wysiłku
  • Uczucie nudy spowodowane brakiem jakiś konkretnych obowiązków
  • Skłonność do rozładowania napięcia przez picie alkoholu lub zażywanie narkotyków
  • Chęć zwrócenia na siebie uwagi innych ludzi
  • Pragnienie wyładowania wrogości, co polepsza samopoczucie
 • Czy Twoim zdaniem przynależność do subkultury ma wpływ na zachowania agresywne czy przestępcze młodzieży?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Przez które działania według Ciebie można przeciwdziałać zachowaniom przestępczych nieletnich ?
  • Organizacja czasu wolnego
  • Wzmożona kontrola sprzedaży alkoholu dla osób nieletnich
  • Ograniczenie obrazów przemocy w mediach
  • Inne (wymień jakie?)
 • Czy według Ciebie sprawowanie nadzoru kuratora zmierza do zintegrowania podopiecznego ze społeczeństwem ?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy w swojej przyszłej pracy zastosowałbyś/ałabyś któreś z niżej wymienionych form zajęć? Jeśli tak to zaznacz które i napisz dlaczego? Jeśli nie napisz jakie i dlaczego?
  • umysłowe
  • artystyczne
  • rozrywkowe
  • techniczno - praktyczne
  • społeczno - organizacyjne
  • indywidualne
  • wychowanie fizyczne i sport
  • Inne, jakie i dlaczego?
 • Jaki rodzaj metod wychowawczych zastosowałbyś jako przyszły wychowawca w placówce resocjalizacyjnej ?
  *
  • metody łagodne
  • metody surowe
 • Do czego przywiązałbyś/ałabyś uwagę jako wychowawca w placówce resocjalizacyjnej?
  *
 • Jakie działania wdrożyłbyś/łabyś jako wychowawca w placówce resocjalizacyjnej?
  *
 • płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • wiek
  *
 • Aktualnie realizowany kierunek studiów:
  *
 • Tryb studiów
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl