ankiety online

Nauczyciel o kierowaniu własnym rozwojem zawodowym

Informacje uzyskane w ankiecie zostaną wykorzystane do celów naukowych.
 • Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • do 25 lat
  • 25-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • powyżej 50 lat
 • Wykształcenie:
  *
  • wyższe zawodowe
  • wyższe magisterskie
  • podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
  • inne
 • Staż pracy:
  *
  • poniżej 5 lat
  • 5 - 9 lat
  • 10 - 14 lat
  • 15 - 20 lat
  • powyżej 20 lat
 • Stopień awansu zawodowego:
  *
  • nauczyciel stażysta
  • nauczyciel kontraktowy
  • nauczyciel mianowany
  • nauczyciel dyplomowany
  • profesor oświaty
 • Miejscowość, w której Pan(i) pracuje:
  *
  • wieś
  • miasto do 10,000 mieszkańców
  • miasto od 10,000-25,000 mieszkańców
  • miasto od 25,000-50,000 mieszkańców
  • miasto od 50,000-100,000 mieszkańców
  • miasto powyżej 100,000 mieszkańców
 • Czy odczuwa Pan(i) potrzebę systematycznego podwyższania wiedzy merytowycznej i pedagogicznej:
  *
  • uważam, że wiedza zdobyta na studiach jest wystarczająca
  • tylko wtedy, gdy zmianie ulega podstawa programowa
  • ciągle odczuwam taką potrzebę
  • obecnie odczuwam potrzebę, gdyż .....
  • nie, dlaczego? ...........
 • Jakie formy doskonalenia zawodowego ukończył(a) Pan(i) w ostatnich 3 latach:
  *
  • studia magisterskie lub licencjackie
  • studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne
  • studia podyplomowe doskonalące
  • kurs kwalifikacyjny
  • kurs doskonalący
  • konferencje
  • konsultacje metodyczne
  • zewnętrzne szkolenia/warsztaty
  • samokształceniowe rady pedagogiczne
 • Co stanowi źródło Pana(i) inspiracji w codziennej pracy?
  *
  • literatura fachowa dotycząca dydaktyki i wychowania
  • przewodniki metodyczne
  • Internet
  • audycje radiowe i telewizyjne
  • pozytywne doświadczenia innych nauczycieli
  • udział w formach doskonalenia
  • inne motywy, jakie? .........
 • Co motywuje Pana/Panią do udziału w formach doskonalenia?
  *
  • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych
  • nabycie nowych umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
  • podniesienie jakości pracy
  • zdobycie kolejnego stopnia awansu zawodowego
  • umocnienie swojej pozycji na rynku pracy
  • inne motywy, jakie?....
 • Co decyduje o wyborze przez Pana/Panią formy doskonalenia zawodowego?
  *
  • tematyka
  • rodzaj (studia, kurs, warsztat)
  • prestiż uczelni/ośrodka doskonalenia
  • odległość od miejsca zamieszkania
  • liczba godzin dydaktycznych
  • inne, jakie? .........
 • Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem utrudniają podjęcie róznych form doskonalenia i dokształcania zawodowego?
  *
  • zasoby finansowe
  • ogrniczenia czasowe
  • względy rodzinne
  • inne, jakie? ...
 • Proszę podać nazwy dwóch ostatnich form doskonalenia zawodowego, w któwych Pan(i) brał(a) udział:
  *
 • Z jakich źródeł finansowane były formy dokształcanie i doskonalenia:
  *
  • z organu prowadzącego szkołę
  • ze środków unijnych
  • z własnego budżetu
  • z innych źrodeł
 • Proszę podać tytuły książek/ artykułów z dziedziny pedagogiki ogólnej i wczesnej edukacji, które oststnio Pan(i)przeczytała
 • Czy zameścił(a) Pan(i) własne opracowania (scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, artykuły) na łamach prasy, na stronach internetowych?
  • tak
  • nie
 • Czy korzystał(a) Pan(i) z grantów oświatowych?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w kolenych formach doskonalenia zwodowego?
  *
  • tak
  • nie
 • Jaka tematyka skłoniałby Pana(Panią do udziału w kolejnej frmie doskonalenia zaodowego
  *
  • aktualizacja wiedzy merytorycznej
  • trening umiejętności wychowawczych
  • współpraca z rodzicami
  • nowe meotdy /techniki kształcenia
  • konstruowanie autorskich programów nauczania (innowacje pedagogiczne)
  • tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych
  • pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych
  • multimedialne narzędzia edukacyjne
  • inne, jakie? ...
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl