ankiety online

Kreatywna Księgowość

Ankieta jest przeprowadzana wśród funkcjonariuszy policji zajmujących się problematyką przestępczości gospodarczej, studentów funkcjonariuszy oraz studentów cywilnych z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i jest przygotowana na potrzeby pracy dyplomowej. Kreatywna księgowość to dokonywanie takich zapisów dokumentacji księgowej, które przedstawiają odmienną od rzeczywistej i może polegać na: zwiększaniu zysku, zmniejszaniu straty, manipulowania wskaźnikami oraz księgowanie operacji finansowych niezgodnie z zasadami rachunkowości lub niezgodnie ze stanem faktycznym.

Ankieta została zakończona.

 • Czy w swojej pracy, w życiu spotkałeś się z przypadkami kreatywnej księgowości?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Twoim zdaniem zjawisko kreatywnej księgowości stanowi duże zagrożenie dla interesów gospodarczych państwa i obywateli?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy uważasz ze w Polsce kary za nadużycia księgowe są wystarczające?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy twoim zdaniem należy zaostrzyć kary za przestępstwa księgowe? (jeżeli zaznaczyłeś Tak przejdź do pytania nr 5)
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Zaostrzenie kar powinno polegać na:
  • Podniesieniu górnej granicy kary pozbawienia wolności
  • Podniesieniu górnej granicy kary ograniczenia wolności
  • Podniesieniu wysokości kary grzywny i kar materialnych
  • Zaostrzeniu środków karnych tj. przepadek korzyści majątkowej czy zakaz prowadzenia określonej działalności lub zajmowania określonych stanowisk
 • Czy twoim zdaniem w Polsce działa instytucja (system)odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw gospodarczych?
  *
  • Działa niewystarczająco skutecznie
  • Wymaga gruntownej zmiany
  • W ogóle nie działa
 • Z jakimi przestępstwami kojarzy ci się zjawisko kreatywnej księgowości (max 4)
  *
  • Nie prowadzenie księgi rachunkowej (art. 77) (ustawa o rachunkowości)
  • Nie ogłoszenie, nie podanie badaniu biegłego rewidenta lub nie podanie do wiadomości sprawozdania rocznego (art. 79 ustawa o rachunkowości)
  • Prowadzenie Księgi nierzetelnej KKS
  • Prowadzenie księgi wadliwej KKS
  • Przestępstwo nadużycia zaufania (niegospodarności) 296§ 1 k.k.
  • Fałszowanie dokumentacji z działalności 303 k.k.
  • Oszustwa kredytowego 297 k.k.
  • Oszustwa asekuracyjnego 298 k.k.
  • Oszustwa kapitałowego 311 k.k.
  • Fałszerstwo (270-272 k.k.)
  • Oszustwo 286 k.k.
 • Które według Pana/Pani czynniki sprzyjają fałszowaniu sprawozdań finansowych? (proszę o wybranie 3 najważniejszych odpowiedzi)
  *
  • Postawa kierownica (sugestie, żądania)
  • Wiedza i doświadczenie pracowników działu księgowości
  • Oczekiwania kredytodawców
  • Oczekiwania właścicieli jednostki
  • Oczekiwania inwestorów
 • Dla jakiej grupy użytkowników Pana/Pani zdaniem sprawozdanie finansowe jest najczęściej fałszowane? proszę o wybranie 2 najważniejszych odpowiedzi:
  *
  • Właściciele jednostki
  • Kontrahenci
  • Wspólnicy
  • Inwestorzy
  • Urzędy skarbowe
  • Banki
 • Które elementy mogą być najczęściej przedmiotem manipulacji, a które najrzadziej. Proszę wpisać odpowiedz w sposób skrócony np. 1-1,2-4,3-5 itp. (1- najczęściej, 5- najrzadziej). 1.Sprawozdania finansowe, 2.Inwentaryzacja, 3.Odpisy aktualizujące 4.Zys
  *
 • W jakim celu jednostki starają się modyfikować swoje sprawozdania finansowe? (proszę zaznaczyć 2 najistotniejsze powody)
  *
  • zdobycia przewagi konkurencyjnej
  • zaspokojenia wygórowanych ambicji zarządzających
  • uzyskania kredytu lub pozyskania inwestorów
  • zaniżenia lub zawyżenia dochodu
 • Metryczka
  *
  • Policjant
  • Student cywilny

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl