ankiety

Kwestionariusz ankiety

Szanowni Państwo! Jestem studentką kierunku Pedagogika specjalna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Piszę pracę magisterską pod tytułem: "Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w szkole". Proszę o uzupełnienie poniższej anonimowej ankiety. Dane zawarte w niej będą przeznaczone tylko i wyłącznie do celów związanych z pisaniem pracy magisterskiej. Proszę o szczere odpowiedzi, gdyż od tego zależy rzetelność badań. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź „x” w odpowiedniej kratce. W innym przypadku, gdy będzie więcej możliwości wyboru odpowiedzi, instrukcja będzie podana w pytaniu. Z góry dziękuję Państwu za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety. Z poważaniem Franczak Patrycja
 • Status respondenta
  • rodzic dziecka
  • nauczyciel
  • pedagog
 • Płeć
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  • poniżej 30 lat
  • 31- 35 lat
  • 36-40 lat
  • 41- 50 lat
  • powyżej 50 lat
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • średnie
  • w tracie studiów
  • wyższe I stopnia
  • wyższe II stopnia magisterskie
 • Czy jest Pan/Pani odpowiednio przygotowana na współpracę z dzieckiem z ADHD?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • W jakim stopniu placówka angażuje się w ramach diagnozy dziecka z ADHD?
  • szkoła prowadzi całościową diagnozę ucznia
  • szkoła prowadzi wstępną diagnozę ucznia
  • szkoła tylko sygnalizuje o prawdopodobnej diagnozie ucznia
  • trudno powiedzieć
  • szkoła nie diagnozuje uczniów pod kątem ADHD
 • Jak wygląda schemat postępowania diagnostycznego przy procesie diagnozy ADHD u dziecka oraz czy jest stosowany u wszystkich dzieci czy tylko u wybranych? ODPOWIADAJĄ TYLKO PEDAGODZY I NAUCZYCIELE. (Proszę o zaznaczenie tylko tych, które są u Państwa stoso
  u wszystkich dzieci
  1. Wywiad dotyczący obecności i nasilenia poszczególnych objawów nadpobudliwości psychoruchowej aktualnie i w przeszłości
  2. Wywiad rozwojowy dotyczący wszystkich etapów życia dziecka, począwszy od przebiegu ciąży i porodu
  3. Wywiad rodzinny dotyczący sytuacji rodzinnej, a także tego, w jaki sposób osoby wychowujące dziecko radzą sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
  4. Rozmowa z dzieckiem, która dotyczy jego sposobu postrzegania siebie, swoich bliskich, swojego życia, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  5. Zebranie wiadomości na temat funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym
  6. Badanie kwestionariuszowe, podczas którego rodzice i nauczyciele wypełniają skale dotyczące ADHD (np. Kwestionariusze Connersa)
  7. Konsultacja lekarska/psychologiczna w zależności od tego, czy diagnozę przeprowadza lekarz czy psycholog
  u wybranych dzieci
 • Według Pani/Pana w jakim stopniu są przygotowani nauczyciele i pedagodzy do współpracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową?
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • średnio
  • ciężko mi ocenić
  • słabo
 • W jakim stopniu sami pedagodzy i nauczyciele oceniają swoje kompetencje, przygotowanie i kwalifikacje do wspólpracy z dzieckiem z ADHD? ODPOWIADAJĄ TYLKO PEDAGODZY I NAUCZYCIELE.
  • bardzo dobre
  • dobre
  • średnie
  • słabe
  • brak przygotowania
 • Jakie zdobyła Pani/Pan kwalifikacje i kompetencje by współpracować z dzieckiem z ADHD? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź). ODPOWIADAJĄ TYLKO PEDAGODZY I NAUCZYCIELE
  • doświadczenie zdobyte w tracie wykonywania zawodu
  • szkolenia i kursy
  • studia na kierunku pedagogika specjalna
 • Czy Pani/Pana zdaniem placówka powinna zatrudniać takich nauczycieli, aby współpracowali indywidualnie z dzieckiem z ADHD?
  • tak
  • raczej tak
  • nie mam zdania
  • raczej nie
  • nie
 • Które dodatkowe działania nauczyciel powinien podejmować aby pomóc dziecku z ADHD? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź- max 2 najważniejsze).
  • pomoc psychologiczna
  • wspólne odrabianie zadań domowych lub dodatkowych
  • prowadzenie dodatkowych korepetycji poza szkoła
  • towarzyszenie podczas wyjazdów organizowanych przez placówkę, np. wyjścia do teatru
 • W jaki sposób szkoła powinna wspierać i pomagać rodzicom czy też podopiecznym dziecka z zespołem ADHD? (Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź- max 2 najważniejsze).
  • porady, w jaki sposób mozna pomagać dziecku w nauce
  • porady dotyczące wychowania dziecka
  • wsparcie psychologiczne
  • inne? proszę podać jakie? ............................................
 • Jakie działania powinny być bardzo często podejmowane przy współpracy rodzica dziecka z ADHD ze szkołą? (Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź- max 2 najważniejsze).
  • wypracowanie wspólnych metod dydaktycznych i wychowawczych
  • częsty kontakt z pedagogiem szkolnym
  • sprawozdania na temat postępów ucznia
  • częsty kontakt z wychowawcą/ nuczycielem
  • dodatkowa odpowiedź- jaka? ..........................................................
 • Jakie dodatkowe zaburzenia występujących najczęściej u dzieci z ADHD?
  • dysleksja
  • dysgrafia
  • dysortografia
  • dyskalkulia
  • inne? jakie ? .............................................................
 • Czy dziecko z ADHD ma wsparcie i akceptację rówieśników ze swojej klasy?
  • tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • nie
 • Jak ocenia Pani/Pan samoocenę i samoakceptację u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?
  • lepsza niż u kolegów z klasy
  • na tym samym poziomie co u kolegów z klasy
  • trudno powiedzieć
  • gorsza niż u rówieśników
 • Jakie najczęściej stosowane są w Pani/Pana placówce dodatkowe formy pracy z dzieckiem z ADHD? ODPOWIADAJĄ TYLKO PEDAGODZY I NAUCZYCIELE. (Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź- max 2 najważniejsze).
  • zajęcia wyrównawcze
  • karta zachowań społecznych
  • terapia logopedyczna
  • metoda M. Bogdanowicz
  • metoda W. Sherborne
  • inne? jakie? .................................................................
 • Jakie metody pracy są najczęściej podejmowane przez Panią/Pana w pracy z dzieckiem z ADHD? ODPOWIADAJĄ TYLKO NAUCZYCIELE I PEDAGODZY. (Proszę o zaznaczenie tylko tych, które Państwo najczęściej stosują).
  • wydawanie prostych komunikatów
  • posadzenie ucznia blisko nauczyciela
  • tempo pracy do możliwości podopiecznego
  • wzmacnianie i nagradzanie ucznia
  • przypominanie o wykonaniu zadania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl