ankiety online

Opinia studentów resocjalizacji na temat sponsoringu kobiet.

Ankieta posłuży wyłącznie do celów naukowych, w związku pisaniem pracy magisterskiej pt. „Sponsoring - moda czy patologia? Opinie studentów resocjalizacji na temat zjawiska sponsoringu.” Ankieta jest całkowicie anonimowa. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi.
 • Wiek ...
  *
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Nazwa uczelni...
  *
 • Kierunek studiów ...
  *
 • Czy słyszał/-a Pan/-i o zjawisku sponsoringu erotycznego?
  *
  • tak
  • nie
 • Ile sponsorowanych kobiet (obecnie lub w przeszłości) zna Pan/-i osobiście?
  *
  • 0
  • 1-2
  • 3 i więcej
 • Jeśli miałby/miałaby Pan/-i opisać swój stosunek do sponsoringu kobiet, wybrałby/wybrałaby Pan/-i określenie:
  *
  • potępiam
  • popieram
  • nie rozumiem
  • akceptuję, ale nie popieram
  • jest mi to obojętne
 • Co według Pana/-i wpływa na podjęcie się przez młode kobiety sponsoringu?
  *
  • zła sytuacja materialna
  • zła sytuacja rodzinna
  • chęć posiadania dóbr materialnych
  • lenistwo i wygodnictwo
  • inne (jakie?)
 • Według Pana/-i sponsoring erotyczny jest zjawiskiem:
  *
  • nowym
  • bistniejącym od dawna, tylko pod inną nazwą
  • nie znam tego zjawiska
 • Jeśli dowiedziałby/dowiedziałaby się Pan/-i, że któraś z Pana/-i znajomych jest sponsorowaną kobietą, Pana/Pani stosunek wobec niej:
  *
  • nie zmieniłby się
  • zmieniłby się –przeszkadzałoby mi to
  • zmieniłby się - podziwiałbym/podziwiałabym ją
  • trudno powiedzieć
 • Które kwestie dotyczące rodziny pochodzenia mogą być według Pana/-i przyczyną podejmowania się przez młode kobiety sponsoringu? Proszę wybrać trzy odpowiedzi:
  *
  • ubóstwo
  • brak więzi emocjonalnej
  • nadmierna dyscyplina i surowość rodziców
  • przesadna kontrola
  • uzależnienia
  • przemoc
  • niskie wykształcenie rodziców
  • bycie ofiarą molestowania
  • prostytucja kogoś z rodziny
 • Jakie kobiety według Pana/-i najczęściej podejmują się sponsoringu?
  *
  • pochodzące z rodzin patologicznych
  • pochodzące z tzw. „dobrych domów”, w których brakuje miłości
  • nie ma reguły
 • Sponsoring erotyczny to według Pana/-i świadectwo (proszę wybrać jedną odpowiedź):
  *
  • zaradności finansowej
  • wygodnictwa
  • upośledzenia emocjonalnego
  • podążania a modą
  • zepsucia moralnego
  • utajonych problemów
 • Jak wiele kobiet według Pana/-i zajmuje lub zajmowało się sponsoringiem?
  *
  • więcej niż 1 na 10
  • 1 na 10
  • 1 na 50
  • mniej niż 1 na 50
 • Jak fakt, iż Pana/-i partner/-ka był/-a w przeszłości sposorem/sponsorowaną wpłynąłby na Pana/Pani stosunek do niej? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
  *
  • zaimponowałby/zaimponowałaby mi
  • nie miałbym/miałabym już do niej/niego zaufania
  • straciłbym/straciłabym do niej/niego szacunek
  • nie wpłynąłby
 • W stosunku do sponsorowanych kobiet czuje Pan/-i:
  *
  • podziw
  • wstręt
  • litość
  • zadrość
  • obojętność
  • złość/irytację
  • żadne z powyższych
 • Skąd przede wszystkim czerpie Pan/-i wiedzę na temat sponsoringu?
  *
  • bezpośrednio od sponsorów/sponsorowanych
  • z mediów
  • z literatury
 • Sponsoring erotyczny to według Pana/-i:
  *
  • dokładnie to samo, co prostytucja
  • lżejsza forma prostytucji
  • modny i łatwy sposób zarabiania, nie mający nic wspólnego z prostytucją
  • zjawisko równie patologiczne, jak prostytucja
 • Jak według Pana/-i wygląda typowa sponsorowana kobieta?
  *
  • jest prowokacyjnie ubrana
  • jest zadbana i modnie ubrana
  • wygląda na biedną i zaniedbaną
  • nie wyróżnia się nicym specjalnym
 • Jakie znaczenie mają według Pana/-i patologie w rodzinie pochodzenia (przemoc, uzależnienia, itp.)?
  *
  • nie mają wpływu na podjęcie się sponsoringu
  • odgrywają kluczową rolę w podjęciu decyzji o byciu sponsorowaną
  • mogą w niewielki sposób wpłynąć na decyzję o byciu sponsorowaną
 • Zjawisko sponsoringu budzi we mnie odrazę.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Sponsoring jest niedopuszczalny i powinien być ostro potępiany.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Sponsoring to lżejsza forma prostytucji.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Sponsoring to moda, sposób na życie.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Sponsoring jest takim samym sposobem osiągania dóbr materialnych, jak każdy inny.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • W zależności od sytuacji sponsoring jest dopuszczalny.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Przyczyn, dla których młode kobiety sponsorują się, należy szukać w rodzinie pochodzenia.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Sponsoring jest równoznaczny z prostytucją.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Kobiety sponsorują się tylko wtedy, gdy maja bardzo złą sytuację materialną.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Nie widzę nic złego w sponsoringu.
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • odp 1zdecydowanie tak
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl