ankieta online

Warsztaty technologii multimedialnych – Grzybowo 2013

 • 1. Prosimy wskazać, jakie były Pana/Pani oczekiwania względem udziału w szkoleniu: (Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pani/Pan zgadza).
  *
   Chęć rozwoju własnych zainteresowań.odp 1
   Chęć zdobycia nowych umiejętności w zakresie wykorzystania technik multimedialnych w prowadzeniu zajęć z uczniami (tablice multimedialne, tablety).
   Chęć pogłębienia posiadanej wiedzy w zakresie wykorzystania nowych innowacyjnych form nauczania w procesie edukacyjnym.
   Chęć lepszego przygotowania do korzystania z ICT w procesie dydaktycznym.
   Chęć podniesienia atrakcyjności i poprawę, jakości prowadzonych zajęć z uczniami poprzez udział w szkoleniu i płynące z niego korzyści.
 • 2. W jakim stopniu wzięcie udziału w szkoleniu było zgodne z Pana/Pani oczekiwaniami?
  *
   W ogóle nie spełniło moich oczekiwań. odp 1
   Przerosło moje oczekiwania.
   Szersze, niż oczekiwałem(łam).
   Takie, jak oczekiwałem(łam.)
   Węższe, niż oczekiwałem(łam).
 • 3. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność i jakość szkolenia?
  *
   Bardzo nisko
   Bardzo wysoko
   Wysoko
   Średnio
   Nisko
 • 4. Prosimy ocenić sposób prowadzenia zajęć przez trenera/ów w skali od 1 do 5 (przy czym 5 oznacza bardzo dobrze, a 1 bardzo źle):
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  odp 1
  odp 2
  odp 3
  odp 4
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl