ankieta online

ankieta na temat wizerunku Dębicy

do pracy magisterskiej
 • Płeć:
  *
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Wiek:
  *
  • 19-24 lata
  • 25-39 lat
  • 40-59 lat
  • 60 i wiecęj lat
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 100 tys. mieszkańców
  • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Status zawodowy:
  *
  • uczeń/student
  • pracownik fizyczny
  • pracownik umysłowy
  • bezrobotny
  • rencista/emeryt
  • własna działalność gospodarcza
 • Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a kierunkami rozwoju/problemami miasta Dębicy?
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • trudno powiedzieć
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Czy bierze Pan/Pani czynny udział w życiu społecznym w swojej gminie?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę wymienić obszary swojej aktywności w życiu społecznym na obszarze miasta Dębica:
 • Jak ocenia Pan/Pani w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą) następujące cechy charakteryzujące postawę władz miasta?
  *
  Aktywność w pozyskiwaniu środków z UE
  Aktywność w zakresie promocji gminy
  Aktywność w rozwoju infrastruktury
  Przedsiębiorcza postawa władz
  Wrażliwość na potrzeby mieszkańców
  Dbałość o wizerunek czystego miasta
  Partnerskie relacje z lokalną społecznością
 • Czy Pan/Pani zdaniem Dębica posiada jakąś unikalną cechę (atut), która wyróżnia ją na tle innych i mogłaby być wykorzystana w promocji jej wizerunku (np. lokalne potrawy, rzemiosło, znane osoby związane z miastem itp.)?
  *
  • tak
  • nie
  • brak opinii
 • Jeśli na powyższe Pan/Pani odpowiedział/a "tak" proszę uzasadnić:
 • Jeśli w pytaniu 10 była odpowiedź „tak”, to czy ta cecha jest wyeksponowana w działaniach promujących miasto?
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Proszę wskazać znane Panu/Pani wykorzystywane formy promocji miasta (można zaznaczyć więcej niż 1):
  *
  • system wydawnictw własnych (gazetka, biuletyny)
  • reklama prasowa
  • reklama radiowa
  • reklama telewizyjna
  • tablice informacyjno – ogłoszeniowe
  • organizowanie targów i wystaw
  • organizowanie różnych imprez (np. festyny)
  • filmy reklamowe o mieście
  • atrakcyjna strona internetowa
 • Co zadaniem Pana/Pani najbardziej psuje wizerunek miasta?
  *
 • Korzystając ze skali od 1-5 proszę ocenić poziom atrakcyjności wizerunkowej miasta Dębica (ocena: 5-najlepsza, 1-najgorsza):
  *
 • Proszę o zweryfikowanie następujących założeń (Skala odpowiedzi wg skali Likerta: Zdecydowanie NIE -1; NIE - 2; Chyba NIE- 3; Trudno określić - 4; Chyba TAK - 5; TAK - 6; Zdecydowanie TAK - 7):
  *
  Jako mieszkaniec miasta odczuwam, że mam przynajmniej częściowy wpływ na zarządzanie nim (np. w czasie spotkań z władzami)
  Władze licząc się z opiniami mieszkańców podejmują decyzje po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań (np. badania ankietowe)
  Środowisko lokale jest dobrze informowane o bieżących wydarzeniach, sprawach i decyzjach władz (np. w lokalnych mediach, gazetkach, )
  Usługi administracyjne świadczone w urzędzie są na bardzo wysokim poziomie (profesjonalizm, uprzejmość)
  Postawa władz miasta potwierdza, że zawsze nadrzędny jest interes środowiska lokalnego a nie własny lub grupy politycznej
  Posiadany potencjał miasta (walory naturalne, baza surowcowa itp.) są w należyty sposób wykorzystywane w rozwoju gminy
  Miasto prowadzi intensywną działalność promocyjną (targi, obecność w mediach, foldery itp.)
  Miasto organizuje wiele imprez promujących jednostkę (np. festiwale, festyny, cykliczne konkursy itp.)
  Władze podejmują widoczne wysiłki aby wspierać rozwój i wypromować unikalne produkty lokalne (np. znani artyści, lokalne rzemiosło, potrawy itp.)
  Systematycznie i profesjonalnie kształtowany jest przez władze lokalne pozytywny wizerunek miasta
  Lokalne podatki, ceny, opłaty ustalane są z uwzględnieniem finansowych możliwości miejscowych firm i mieszkańców
  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój miasta, co poprawiło dobrobyt lokalnej społeczności
  Władze lokalne wykazują wysoką aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
  Władze miasta zawsze współdziałają na zasadach partnerstwa z lokalnymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami czy pojedynczymi osobami
  Dostrzega się szczególną troskę władz o młodych i wykształconych ludzi, zachęcając ich do nowych inicjatyw i pozostania (powrotu do miasta)
  Miasto słynie z tego, że jest przyjazna inwestorom, wspomagając a nie hamując rozwój przedsiębiorczości
  Miasto słynie z tego, że wypowiedziana została zdecydowana walka z korupcją
  Władze miasta często profesjonalnie wypowiadają się w lokalnych mediach, wzmacniając w ten sposób wizerunek miasta
  Władze miasta cechuje profesjonalizm i wysoka kultura, co budzi duże zaufanie mieszkańców
  Zarówno władze, jak i pracownicy urzędu miasta bardzo dobrze wywiązują się ze swej służebnej roli względem społeczności lokalnej
 • Czy ma Pan/Pani wrażenie, że miasto w ciągu ostatnich 5 lat:
  *
  • rozwija się dynamicznie
  • rozwija się w sposób umiarkowany
  • od dawna nic się nie dzieje
  • cofa się w rozwoju
  • pozostaje w tyle w stosunku do innych
 • Jak Pan/Pani ogólnie ocenia działalność władz miasta w zakresie stymulowania jego rozwoju w ostatnich latach ?
  *
  • zdecydowanie pozytywnie
  • raczej pozytywnie
  • raczej negatywnie
  • zdecydowanie negatywnie
 • Proszę określić atrakcyjność wybranych elementów kształtujących wizerunek Pana/Pani gminy (w skali 1- 5, gdzie 1 oznacza niską atrakcyjność a 5 wyjątkowo wysoką)
  *
  Walory środowiska naturalnego (lasy, rzeki, itp.)
  Bogate dziedzictwo kulturowe (folklor, rzemiosło, itp.)
  Architektura dawna i nowa
  Poziom infrastruktury technicznej
  Oferta bazy turystycznej
  Produkt kulturalny (kina, domy kultury)
  Produkt sportowo – rekreacyjny (boiska, imprezy sportowe)
  Produkt kulturalno -rozrywkowy (koncerty, festyny, wydarzenia rocznicowe )
  Produkt handlowo – gastronomiczny
 • Które z wymienionych dziedzin gospodarczych może najefektywniej przyczynić się do aktywizacji bezrobotnych w Pana/Pani gminie? (można zaznaczyć więcej niż 1) :
  *
  • rolnictwo
  • budownictwo
  • produkcja przemysłowa
  • handel
  • transport i łączność
  • usługi
  • turystyka i rekreacja
  • usługi w ochronie środowiska
 • Czy korzystał Pan/Pani z jakiegokolwiek programu aktywizacji?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli na wcześniejsze pytanie odpowiedział/a Pan/Pani tak, proszę zaznaczyć jakie? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).
  • dla bezrobotnych
  • dla ludzi powyżej 45 roku życia
  • dla osób bezdomnych
  • dla osób starszych po 55 roku życia
  • dla osób niepełnosprawnych
 • Jakie problemy i trudności napotkał Pan/ Pani przy załatwianiu spraw w urzędzie? (można zaznaczyć więcej niż 1)
  *
  • bariery architektoniczne
  • opieszałość w załatwianiu spraw
  • niekompetencja urzędników
  • arogancja urzędnikow
  • „nieżyciowe” przepisy połączone z brakiem pomocy ze strony urzędników
  • celowe działanie na niekorzyść petenta
 • Jakie zna Pan/Pani organizacje pożytku publicznego funkcjonujące na terenie Dębicy? Czy Pan/Pani z nich korzystał/a ? (Są to: np.: stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe, fundacje, koła itp.)
  *
 • Proszę ocenić wartość umiejętności nabywanych przez działanie w organizacjach wymienionych w pytaniu nr 24 przez uszeregowanie ich od 1 do 5 (ocena:5-b.wysoka, 1-b.niska)
  *
  Mobilizują do wolontariatu, szczególnie osoby młode
  Promują wartości tj.: wrażliwość na nierówności społeczne
  Zapewniają rozwój osobowy i satysfakcję
  Dają dobre wzorce do naśladowania
  Popierają współdziałanie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl