ankiety online

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli nauczania początkoweg

Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta stanowi fragment badań nad zagadnieniem „Realizacja procesu oceniania w klasach I-III w opinii nauczycieli z powiatu białostockiego”. Proszę uprzejmie o pomoc poprzez szczere i wyczerpujące odpowiedzi na poniższe pytania. Badania są anonimowe i będą wykorzystane tylko do celów naukowych.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć?
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Staż pracy w zawodzie?
  *
  • Do 10 lat
  • Powyżej 10 lat
 • Obecne miejsce pracy
  *
  • Szkoła państwowa
  • Szkoła społeczna
  • Szkoła prywatna
 • Powiat
  *
  • białostocki
 • Które z czynności wymienionych poniżej wykonuje Pan(-i) chętnie, a które niechętnie?
  *
  Bardzo chętnie Chętnie Niechętnie Bardzo niechętnie
  Prowadzenie lekcji
  Przygotowywanie środków dydaktycznych
  Planowanie pracy na rok, semestr, miesiąc, tydzień
  Planowanie lekcji (konspekt, dyspozycje)
  Sprawdzanie zeszytów i (lub) prac uczniów
  Ocenianie uczniów w trakcie lekcji
  Ocenianie uczniów na semestr i (lub) koniec roku
  Organizowanie i prowadzenie wyjść i (lub) wyjazdów klasowych
  Systematyczne prowadzenie dokumentacji (dziennik, arkusze ocen itp.)
  Udział w konferencjach, radach pedagogicznych itp.
  Prowadzenie zebrań z rodzicami
  Wykonywanie dodatkowych prac, typu: apel, dekoracja
 • Które czynności, należące do obowiązków nauczyciela klas I-III, sprawiają Panu(-i) najwięcej problemów?
  *
 • Jaki jest najważniejszy wyznacznik dobrej lekcji? Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź
  *
  • Zrealizowanie zaplanowanego materiału
  • Szybkie tempo pracy
  • Aktywność wszystkich uczniów
  • Samodzielność uczniów
  • Sprawdzenie i ocenienie osiągniętych przez uczniów wyników
  • Dyscyplina
 • Kiedy dokonuje Pan(-i) oceny osiągnięć uczniów? Proszę wybrać najczęściej wykorzystywany przez Pana(-ią) moment
  *
  • Pod koniec każdej lekcji
  • Wtedy, gdy uznam że zasługują na ocenę
  • Po wykonaniu każdego zadania
  • Gdy zakończe realizację zaplanowanej partii materiału
 • Jakie metody i narzędzia są najwłaściwsze do dokonywania oceny osiągnięć ucznia?
  *
 • Czym posługuje się Pan(-i) przy sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć uczniów? Proszę podkreślić najczęściej wykorzystywany sposób
  *
  • Gotowymi zestawami zadań zamieszczanymi w poradnikach, przewodnikach metodycznych
  • Zestawami zadań opracowanymi przez Kuratorium, WOM, Ministerstwo
  • Zestawami zadań (lub pojedynczymi zadaniami) przygotowanymi samodzielnie
  • Którymś z wyżej wymienionych zestawów i obserwacją ucznia
  • Nie używam żadnych pomocy, polegam, tylko na obserwacji ucznia
 • Jakie są korzyści z oceniania?
  *
 • Gdyby, w ramach lekcji koleżeńskich, miał(a) Pan(-i) ocenić lekcję koleżanki, jakim elementom przypisałby Pan(-i) największą wartość?
  *
 • Jakie elementy brane są przez Pana(-ią) pod uwagę przy każdorazowej ocenie osiągnięć ucznia?
  *
  Zawsze Czasami Nigdy
  Sytuacja domowa ucznia
  Wcześniejsze osiągnięcia ucznia
  Cechy wykonanego zadania
  Sposób wykonania zadania
  Poziom zadań wykonanych przez innych uczniów
  Wkład pracy
  Możliwości intelektualne ucznia
  Wskazania programu nauczania
 • Czy stosuje Pani/Pan w ocenianiu uczniów któreś z poniższych metod?
  *
  Tak Nie
  Portfolio (metoda analizy prac ucznia)
  Adwokat diabła
  Skale do samooceny uczniów
 • Jakie są najważniejsze składniki dobrej oceny?
  *
 • Jakie funkcje pełni ocenianie?
  *
 • Na czym polega ocena opisowa?
  *
 • Które z poniżej wymienianych zalet opisowej metody oceniania uważa Pani/Pan za najważniejsze
  *
  • Umożliwia przekazywanie kompleksowych informacji
  • Pozwala opisać stopień zaangażowania
  • Podkreśla rolę informacji zwrotnej
  • Motywuje uczniów do podejmowania konkretnych zadań
  • Pozwala uniknąć segregowania
  • Niweluje rywalizację między uczniami
  • Jest inna od modelu „kar i nagród”
 • Proszę wskazać wśród wskazanych poniżej wad oceny opisowej, które są najuciążliwsze
  *
  • Czasochłonność przygotowywania opisów
  • Niemożność bądź nieumiejętność przekazywania informacji negatywnych
  • Trudności w indywidualizacji oceny w klasach o dużej liczebności
  • Brak ugruntowanego języka komunikacji
  • Brak płynnego przejścia pomiędzy klasą trzecią a czwartą

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl