ankiety

Kwestionariusz ankietowy dla przedsiębiorców w Toruniu

Firma Strefa Doradztwa M.M. Grabowscy s.c. zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Toruń na opracowanie dokumentu pn. „Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020”, prowadzi badanie w ramach tworzenia wymienionego dokumentu. Jednym z kluczowych etapów realizacji projektu jest przeprowadzenie badania ankietowego wśród przedstawicieli firm toruńskich. Celem badania jest poznanie Państwa pomysłów, które ułatwią przedsiębiorcom działalność w Toruniu, rozpoznanie barier rozwoju przedsiębiorczości oraz czynników wspomagających jej rozwój. Chcielibyśmy uzyskać ocenę rozwiązań, które dotychczas były stosowane. Pani/Pana odpowiedzi mają dla nas duże znaczenie w realizacji projektu i są niezbędne w opracowaniu końcowego dokumentu. Pragniemy jednakże poinformować, że Państwa odpowiedzi mają charakter anonimowy i poufny; w żadnym wypadku nie będą publikowane w jakiejkolwiek formie. Wypełnione kwestionariusze ankiety posłużą jedynie do zbiorczej analizy wyników, statystycznego przedstawienia badanych aspektów oraz formułowania ogólnych wniosków i zaleceń wynikających z realizowanego Projektu.

Ankieta została zakończona.

 • Proszę ocenić sytuację gospodarczą w Toruniu w porównaniu z jej stanem przed 3 lat
  • Lepsza
  • Taka sama
  • Gorsza
  • Trudno powiedzieć
 • Proszę uzasadnić odpowiedź z pytania 2 ...
 • Patrząc na ogólną sytuację gospodarczą w Toruniu, województwie, czy uważa P. obecny okres za dobry do inwestowania w P. firmie? Dlaczego?
 • Proszę wymienić trzy najważniejsze atuty lokalizacji firmy w Toruniu.
 • Patrząc na uwarunkowania Torunia - firmy z których branż mają największe możliwości rozwoju?
 • Proszę ocenić sytuację ekonomiczną P. przedsiębiorstwa
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Ani dobra ani zła
  • Zła
  • Bardzo zła
 • Czy w ciągu ostatnich trzech lat sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa
  • Poprawiła się
  • Jest na tym samym poziomie
  • Pogorszyła się
 • W jaki sposób w ciągu ostatnich trzech lat zmieniła się wielkość zatrudnienia w P. firmie?
  • Wzrosła
  • Jest na tym samym poziomie
  • Zmniejszyła się
 • Proszę ocenić obecny wpływ różnych czynników na Państwa działalność
  Bariera Nie ma wpływu Czynnik wzrostu
  1. Przejrzystość regulacji prawnych
  2. Dostęp do nowoczesnych technologii
  3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
  4. Łatwość znalezienia wykwalifikowanych pracowników
  5. Pomoc toruńskich instytucji
  6. Jakość obsługi przez toruńskie instytucje i urzędy
  7. Inne, jakie... poniżej
 • Proszę wybrać trzy elementy z siedmiu wskazanych w pytaniu 9 oraz dokonać ich rankingu, czyli na pierwszym miejscu wymienić ten element, który najbardziej wpływa na firmę. Poniżej prosimy wpisać numery ww. czynników
 • Jakie trudności napotkał(a) P. prowadząc działalność gospodarczą w Toruniu w ciągu ostatnich dwóch lat?
 • Czy w ciągu ostatniego roku rozważał(a) P. przeniesienie działalności gospodarczej poza Toruń?
  • Tak
  • Nie
 • Czy według P. rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Toruniu jest:
  Łatwe Ani łatwe ani trudne Trudne
  Rozpoczęcie działalności
  Prowadzenie działalności
 • Czy poniższe instytucje raczej ułatwiają czy utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej?
  raczej ułatwiają raczej utrudniają
  Urząd Skarbowy
  Urząd Marszałkowski
  Urząd Miasta
  Inne instytucje - jakie - określ w następnym pytaniu
 • Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył(a) P. Inne instytucje - proszę podać które
 • Czy firma w ciągu ostatnich trzech lat sporządzała plan strategiczny, biznesplan?
  • Tak
  • Nie, Dlaczego ?
 • Jakie przedsięwzięcia rozwojowe zrealizował(a) P. w ciągu ostatnich dwóch lat?
  • Żadne
  • Wprowadzenie nowego produktu
  • Modernizacja technologii wytwarzania produktu
  • Udoskonalenie systemu dystrybucji
  • Budowanie, wzmocnienie wizerunku
  • Wejście na nowy rynek krajowy
  • Eksport
  • Podniesienie kwalifikacji kadr
 • Jakie przedsięwzięcia rozwojowe planuje P. w ciągu kolejnych dwóch lat?
 • Jakie czynniki ograniczają rozwój P. firmy (np. trudności z pozyskaniem kapitału zewnętrznego, niski popyt, silna konkurencja, brak odpowiedniej jakości podwykonawców, brak usług wspierających rozwój biznesu, inne – jakie?
 • Na jakim rynku działa P. przedsiębiorstwo?
  • lokalnym - w Toruniu i okolicach
  • regionalnym - w województwie kujawsko-pomorskim
  • krajowym – w różnych województwach
  • międzynarodowym - w Europie i na świecie
 • Czy firma współpracuje z innymi firmami w Toruniu (kooperanci, dostawcy, klienci, dystrybutorzy) ?
  • Tak – w ograniczonym zakresie – przejdź do kolejnego pytania
  • Nie. Dlaczego? - wpisz poniżej
 • Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedź brzmiała TAK - szacunkowo z iloma firmami lokalnymi P. firma współpracuje
 • Czy odmówiono firmie pożyczki, kredytu w banku?
  • Nie
  • Tak, jaki był powód
 • Z jakich form pomocy, udogodnień P. korzystał do tej pory ( zapewnienie informacji, doradztwo, szkolenia). Proszę ocenić ich przydatność.
  Czy korzystał(a) P.? Przydatne ? Nieprzydatne ?
  Dostarczanie informacji – o rynkach, zmianach w prawie, obszarach inwestycyjnych itp.
  Doradztwo/asysta przy rozpoczynaniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
  Szkolenia
  Wsparcie finansowe na inwestycje
  Zwolnienie/ulga podatkowa dla przedsiębiorców
  Poręczenie kredytowe/pożyczka
 • Czy korzystał(a) P. z innych form pomocy w działalności gospodarczej - w jakich?
 • Czy w ciągu ostatnich dwóch lat P. firma korzystała ze szkoleń
  • Tak – dofinansowanych lub darmowych
  • Tak – komercyjnych
  • Nie
 • Jaka tematyka szkoleń jest wg P. potrzebna do prowadzenia działalności w firmie ?
 • 25. Proszę z poniższych wskazać trzy główne czynniki, które powodują, że P. firma nie korzysta ze szkoleń:
  • Koszty
  • Czas
  • Brak motywacji
  • Niska jakość szkoleń
  • Brak informacji nt. szkoleń
  • Niedostępność szkoleń. Jakich?
 • 26. W jaki sposób P. firma buduje wizerunek (uczestnictwo w targach, sponsoring i działalność społeczna, reklama, działalność w organizacjach i inne)
 • Proszę wskazać przynależność do zrzeszeń, organizacji, które ułatwiają P. działalność gospodarczą (np. klastry, izby, organizacje pracodawców)
 • Jaki trzy działania finansowe należy według P. podjąć, by wesprzeć przedsiębiorców w Toruniu?
 • Jakie trzy działania poza obszarem finansów należy według P. podjąć, by wesprzeć przedsiębiorców w Toruniu?
 • Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie (przedziały – mikro, małe, średnie)
  *
  • 1-9 osób
  • 10-49 osób
  • 50-249 osób
  • Powyżej 250 osób
 • Przeważający rodzaj działalności
  *
  • Handel detaliczny
  • Handel hurtowy
  • Usługi dla ludności
  • Usługi dla firm
  • Produkcja
 • W którym roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w Toruniu?
  *
 • Wielkość obrotów w ostatnim roku (przedziały)
  *
  • poniżej 200 tys. zł rocznie
  • >= 200 tys. zł do 1 mln zł rocznie
  • >= 1 mln zł > 8 mln zł
  • >= 8 mln zł > 20 mln zł
  • >= 20 mln zł > 40 mln zł
  • >= 40 mln zł > 200 mln zł
  • powyżej 200 mln zł
 • Czy jest to P. pierwsza działalność?
  *
  • Tak
  • Nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl