ankieta online

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zwracam się z ogromną prośbą do osób, które były lub są ofiarami mobbingu w pracy o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania.Ankieta dotyczy problemu mobbingu praz jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pracowników oraz ich wiedzę na temat przeciwdziałania mobbingowi. Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie do celów badawczych. Proszę o staranne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46 i więcej
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe, gimnazjalne
  • Zasadnicze zawodowe
  • Średnie ogólnokształcace
  • Średnie techniczne
  • Policealne/ pomaturalne
  • Wyższe
 • Miejsce Pana/i zamieszkania:
  *
  • Wieś
  • Małe miasto
  • Duże miasto
 • Charakter posiadanej umowy:
  *
  • Umowa o pracę
  • Inny rodzaj
 • W jakiej branży Pan/i pracuje?
  *
  • Administracja publiczna
  • Bankowość
  • Finanse
  • Handel
  • Gastronomia
  • Oświata
  • Przemysł
  • Służba zdrowia
  • Usługi
  • Inna
 • Firma, w której Pan/i pracuje jest?
  *
  • Prywatna
  • Państwowa
  • Inna
 • Czy wie Pan/i czym jest zjawisko mobbingu?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jaka atmosfera panuje w Pani/Pana miejscu pracy?
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Ani dobra, ani zła
  • Zła
  • Bardzo zła
 • Czy kiedykolwiek był/a Pan/i prześladowany/a w miejscu pracy?
  *
  • Tak, ale rzadko
  • Tak, często
  • Nie, nigdy
 • Sprawcami tych zdarzeń byli/są:
  *
  • Przełożony/Przełożeni
  • Współpracownik/Współpracownicy
  • Podwładny/podwładni
  • Inne osoby
  • Nie dotyczy
 • Na czym polegały działania mobbingowe, które były stosowane wobec Pani/Pana?
  *
  • Ograniczenie możliwości wypowiadania się
  • Przydzielanie zadań poniżej umiejętności
  • Złośliwe, uszczypliwe uwagi
  • Ośmieszanie, przedrzeźnianie
  • Okazywanie niechęci
  • Publiczna krytyka
  • Oszczerstwa, plotki
  • Sugerowanie choroby psychicznej
  • Zwracanie uwagi krzykiem
  • Używanie wyzwisk i wulgarnych epitetów w celu poniżenia
  • Krytykowanie pracy
  • Zastraszanie karami pieniężnymi i zwolnieniem z pracy
  • Zmuszanie do pracy po godzinach
  • Nadmierna liczba obowiązków
  • Wyśmiewanie ze względu na płeć
  • Wyśmiewanie ze względu na chorobę/niepełnosprawność
  • Odizolowanie od grupy współpracowników
  • Stosowanie przemocy fizycznej
  • Agresywne zachowanie
  • Inne zachowania odbierane jako krzywdzące
 • Jak długo występowały wyżej wymienione działania?
  *
  • Krócej niż jeden miesiąc
  • Od miesiąca do 3 miesięcy
  • Od 3 do 6 miesięcy
  • Nie dotyczy
 • Gdzie szukał/a Pan/i pomocy?
  *
  • Policja
  • Przyjaciele
  • Rodzina
  • Sąd
  • Związek zawodowy
  • Nie zwróciłam/łem się nigdzie o pomoc
  • Inne
 • Skąd otrzymał/a Pan/i pomoc?
  *
  • Policja
  • Przyjaciele
  • Rodzina
  • Sąd
  • Związek zawodowy
  • Nie zwróciłam/łem się nigdzie o pomoc
  • Inne
 • Jaka była reakcja otoczenia wobec działań mobbingowych?
  *
  • Brak reakcji ze strachu
  • Bagatelizowanie sprawy
  • Pomoc
  • Inna
 • Czy działania mobbingowe wpłynęły na jakość wykonywanych przez Pana(ią) obowiązków i zadań?
  *
  • nie wpłynęły, pracowałem(łam)/pracuje tak samo jak dotychczas
  • pogorszyły jakość mojej pracy
  • nie mam zdania
  • odp 4
 • Jak ocenia Pan(i) swoje podejście do własnego rozwoju zawodowego w chwili, gdy zaczęto stosować wobec Pana(i) mobbing?
  *
  • Utraciłem(łam) chęć do podnoszenia swoich kwalifikacji
  • Zabrakło mi kreatywności
  • Stałem(łam) się bierny(a) i popadłem(łam) w rutynę
  • Nie wpłynęło to na mój rozwój zawodowy
 • Jak zachowuje/zachowywał(a) się Pan(i) wobec swojego prześladowcy?
  *
  • jestem/byłem(łam) całkowicie uległy(a)
  • staram/starałem(łam) się go unikać
  • ignoruje/ignorowałem(łam) go
  • doprowadzam/doprowadzałem(łam) do konfrontacji z nim
  • pragnę/pragnąłem(łam) mu zaszkodzić
 • Czy próbował(a) Pan(i) porozmawiać i wyjaśnić zaistniałą sytuację ze swoim prześladowcą?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy rozmowa ta pomogła w rozwiązaniu problemu?
  • tak, działania mobbingowe ustały
  • nie, prześladowca nadal stosował mobbing
 • Czy w firmie istnieją/istniały ogólnodstępne, pisemne zasady antymobbingowe?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Istniały, ale nie były ogólnodostępne
  • Nie wiem
 • Jak ocenia Pan(i) pozycję rynkową firmy która stosuje/stosowała wobec Pana(i) mobbing?
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Zła
  • Bardzo zła
 • Czy uważa Pan(i), że działania mobbingowe negatywnie wpływają na realizację celów firmy?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jakie konsekwencje ponosi/poniosła organizacja, która stosuje/stosowała mobbing wobec Pana(i)?
  *
  • utrata dobrego wizerunku
  • zmniejszenie wydajności pracy
  • zwiększenie rotacji
  • koszty związane z nieobecnością spowodowaną chorobą
  • zmniejszenie zysków
  • skutki prawne
  • żadne
  • inne
  • nie wiem
 • Czy Pana/i zdaniem istnieją przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania mobbingowi w Polsce są wystarczająco skuteczne?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy potrafi Pan/i wymienić jakieś przepisy prawne mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi lub ochronę jego ofiar?
  *
  • Tak, liczne
  • Tak, ale nieliczne
  • Nie
 • Czy należy zgłosić mobbing kadrze zarządzającej?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy uważa Pan/i, że po zgłoszeniu mobbingu kadrze zarządzającej spowoduje:
  *
  • Rozwiązanie problemu
  • Zignorowanie problemu
  • Pogorszeniu sytuacji
  • Chwilowe polepszenie
  • Pozbycie się problemowego pracownika przez kadrę kierowniczą
 • W sytuacji mobbingu najlepiej jest:
  *
  • Próbować wyjaśnić sytuację
  • Próbować załagodzić sytuację
  • Okazać zrozumienie wobec osoby stosującej mobbing zakładając, że jej zachowanie wynika z poczucia zagrożenia i niskiej samooceny
  • Unikać kontaktu z osobą stosującą mobbing
  • Zmienić pracę
  • Podczas rozmowy z mooberem zaprzeczać publicznie negatywnym opiniom o sobie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl