ankieta

Adaptacja imigrantów do pracy, kultury i środowiska w UK

Poniższa ankieta jest ankietą anonimową składającą się z 46 pytań (9 pytań otwartych; 37 pytań zamkniętych) , stworzona wyłącznie do celów naukowych. Proszę o uważne przeczytanie pytań i udzielenie szczerych i prawdziwych odpowiedzi, gdyż tylko takie mają wartość dla moich badań. Zapraszam do wypełnienia ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Wiek:
  *
 • Płeć: a)mężczyzna b)kobieta
  *
 • Stan cywilny: a)wolny lub luźny związek partnerski b)mąż/żona c)inne
  *
 • Ilość dzieci: a)Nie dotyczy b)1 c)2 d)3 e)więcej
  *
 • Wykształcenie: a)podstawowe b)policealne c)średnie zawodowe d)zasadnicze zawodowe e)licencjat lub inżynier f)magister i wyższe
  *
 • Skąd pochodzisz? a)wieś b)małe i średnie miasto (poniżej 100 tys. mieszkańców) c)duże miasto (powyżej 100 tys. mieszkańców)
  *
 • Czy Twoja rodzina jest? a)pełna b)rodzice są rozwiedzieni c)rodzice nie żyją d)jedno z rodziców nie żyje
  *
 • Jak oceniasz sytuację finansową rodziny przed wyjazdem? a)Bardzo dobra b)Dobra c)Przeciętna d)Słaba e)Bardzo zła
  *
 • Twój zawód wyuczony
  *
 • Twój zawód wykonywany
  *
 • Znajomość języka przed wyjazdem za granicę (według systemu Rady Europy) a)A1 b)A2 c)B1 d)B2 e)C1 f)C2
  *
 • W jakim wieku wyjechałeś (aś) za granicę?
  *
 • Ile lat przebywasz za granicą ?
  *
 • W jakim celu opuściłeś (aś) granice Polski? a)zarobkowe-szukanie lepszego bytu b)zdobycia wiedzy c)przeniosłem się wraz z rodziną d)inne
  *
 • Czy miałeś (aś) kogoś znajomego w kraju do którego wyemigrowałeś (aś)? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy opuściłeś (aś) Polskę? a)Sam(a) b)Z kolegą/koleżanką c)Z rodziną d)Inne
  *
 • Jakie było Twoje pierwsze wrażenie po przyjeździe za granicę? a)Dobre b)Raczej dobre c)Trudno powiedzieć d)Raczej złe e)Złe
  *
 • Czy przed wyjazdem pracowałeś (aś)? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy obecnie pracujesz? a)Tak b)Nie c)Inne
  *
 • Jak oceniasz swoją obecną sytuacje finansową za granicą? a)Bardzo dobra b)Dobra c)Przeciętna d)Słaba e)Bardzo zła
  *
 • Czy doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce przyczyniło się w jakimś stopniu do ułatwienia przystosowania do pracy w Wielkiej Brytanii? a)Tak b)Raczej tak c)Nie d)Raczej nie e)Nie wiem
  *
 • Czy w Twoim miejscu zatrudnienia istnieje program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych pracowników? a)Tak b)Nie c)Nie wiem
  *
 • Czy mógłeś (aś) liczyć na pomoc w pierwszych dniach swojej pracy? a)Tak b)Nie c)Nie wiem
  *
 • Jak oceniasz poziom zainteresowania okazywanego Panu/ Pani przez przełożonych? a)Wysoki b)Średni c)Niski d)Brak
  *
 • Jak oceniasz poziom zainteresowania okazywanego Panu/ Pani przez współpracowników? a)Wysoki b)Średni c)Niski d)Brak
  *
 • Jak długo trwało Pana/ Pani przystosowanie do nowego miejsca pracy za granicą? a)1-2 miesiące b)3-4 miesiące c)5-6 miesięcy d)7-9 miesięcy e)10-12 miesięcy f)Powyżej 1 roku
  *
 • Co Panu/ Pani zdecydowanie ułatwiło proces adaptacji do pracy? a)Wykształcenie b)Znajomość języka c)Cechy osobowości (komunikatywność, otwartość itp.) d)Dobra atmosfera w pracy e)Jasno określony zakres obowiązków f)Odporność na stres g)Inne
  *
 • Co znacznie utrudniło ci proces adaptacji do pracy? a)Brak/niskie wykształcenie b)Niski poziom znajomości języka c)Cechy osobowości (nieśmiałość itp.) d)Zła atmosfera w pracy e)Brak wyraźnie określonego zakresu obowiązków f)brak odporności na stres g)inne
  *
 • Czy odczuwa Pan/ Pani trudności adaptacyjne do kultury? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy w życiu codziennym spotyka się Pan/ Pani z wzorcami kulturowymi (nawyki, zwyczaje, obyczaje, tradycje) innych narodowości? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy podczas pobytu na migracji przyswoiłeś (aś) jakieś nawyki tamtejszej kultury? a)Tak (jakie...) b)Nie
  *
 • Czy podczas pobytu w WB zdarzyło się Panu/ Pani przekazać polskie wzorce kulturowe obywatelom odmiennej narodowości? a) Tak (jakie:...) b)Nie c)Nie wiem
  *
 • Czy spotkałeś (aś) się z atakami na tle kulturowości (rasistowskim)? a)Tak b)Nie
  *
 • Opisz w kilku zdaniach z jakimi stereotypami o Polakach spotkałeś (aś) się po przyjeździe do WB:
  *
 • Czy zdarzyło Ci się zmienić negatywne stereotypy o Polakach w oczach społeczności WB? a)Tak b)Nie c)Nie wiem
  *
 • Jakie trudności kulturowe spotyka Pan/ Pani w Wielkiej Brytanii? a)Rozbieżność postaw prezentowanych między Polakami a obywatelami WB b)Różny system wartości c)Bariery językowe d)Wielokulturowość e)Dyskryminacja f)Inne
  *
 • Czy odczuwa Pan/ Pani trudności adaptacyjne do środowiska? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy po przyjeździe spotkałeś (aś) się z dyskryminacją Polaków w Wielkiej Brytanii? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy czuje się Pan/ Pani odrzucony (na) ze społeczeństwa? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy odczuwa Pan/ Pani, że obywatele WB ograniczają Panu/ Pani dostęp do rynku ekonomicznego ( pracy, konsumpcji)? a)Tak b)Nie
  *
 • Co pomogło Panu/ Pani w adaptacji do społeczeństwa? a)Znajomość języka b)Wsparcie bliskich c)Cechy osobowości ( zaradność, komunikatywność itp.) d)Znajomość prawa e)Inne
  *
 • Jakie trudności napotyka Pan/Pani w WB? a)Bariera językowa b)Różnice kulturowe c)Tęsknota d)Problemy natury psychologicznej(stres,lęk) e)Powierzchowność kontaktów społecznych f)Samotność g)Dyskryminacja h)Nieznajomość prawa i)Wysokie koszty życia j)inne
  *
 • Czy na terenie WB słyszał Pan/ Pani o pomocy oferowanej przez Konsulat, ośrodki kulturalne bądź stowarzyszenia? a)Tak b)Nie
  *
 • Czy korzystał (ła) Pan/ Pani z usług tego typu organizacji? a)Tak b)Nie
  *
 • 45. Jeżeli korzystał Pan/ Pani z form pomocy imigrantom to z jakiej?
  *
 • Jak ocenia Pan/ Pani skuteczność form pomocy imigrantom? a)Dobre b)Raczej dobre c)Raczej złe d)Złe e)Nie wiem
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl