ankiety online

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Adresowana do Państwa ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere ustosunkowanie się do zawartych w niej pytań poprzez zakreślenie kółkiem odpowiadających Panu / Pani odpowiedzi. Celem ankiety jest zbadanie i podniesienie jakości i form kształcenia w II LO. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.

Ankieta została zakończona.

  • Czy zna Pan (i) kierunki rozwoju szkoły wynikające z planu rozwoju II LO?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Trudno powiedzieć
  • Czy odpowiada Panu (i) wizja rozwoju II LO na najbliższe 5 lat?
    *
    • Zdecydowanie tak
    • Raczej tak
    • Trudno powiedzieć
    • Raczej nie
    • Zdecydowanie nie
  • Jeśli na poprzednie pytanie udzielił (a) Pan (i) odpowiedzi NIE proszę uzasadnić swoje zdanie
  • Moim zdaniem II LO zapewnia uczniom bezpieczeństwo
    *
    • Zdecydowanie się zgadzam
    • Raczej się zgadzam
    • Trudno powiedzieć
    • Raczej się nie zgadzam
    • Zdecydowanie się nie zgadzam (dlaczego?)
  • Jaki Pana (i) zdaniem poziom kształcenia oferuje II LO?
    *
    • Najlepszy z możliwych
    • Bardzo wysoki
    • Wysoki
    • Średni
    • Niski (dlaczego?)
    • Bardzo niski (dlaczego?)
  • Co zmieniłby (łaby) Pan (i) w zakresie kształcenia uczniów w II LO (można wybrać dowolną ilość odpowiedzi)?
    *
    • Niczego bym nie zmieniał (a)
    • Wyposażenie sal lekcyjnych (np. w projektory multimedialne)
    • Poziom wymagań stawianych uczniom przez nauczycieli
    • Kryteria oceniania uczniów zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
    • Inne
  • Czy Pana (i) zdaniem organizacja pracy szkoły jest
    *
    • Bardzo dobra
    • Dobra
    • Zła (dlaczego?)
    • Bardzo zła (dlaczego?)
    • Nie mam zdania na ten temat
  • Czy według Pana (i) II LO jest zarządzane w sposób
    *
    • Najlepszy z możliwych
    • Bardzo dobry
    • Dobry
    • Dostateczny
    • Nieodpowiedni (dlaczego?)
    • Nie mam zdania na ten temat
  • Co zmieniłby (łaby) Pan (i) w sposobie zarządzania II LO?
    *
    • Niczego bym nie zmienił
    • Zmieniłbym (poniżej proszę napisać co by Pan / Pani zmienił/a)
  • Czy Pana (i) zdaniem wyposażenie sal lekcyjnych w II LO jest
    *
    • Najlepsze z możliwych
    • Bardzo dobre
    • Dobre
    • Niewystarczające / złe (dlaczego?)
    • Bardzo złe (dlaczego?)
    • Nie mam zdania na ten temat
  • Czy uważa Pan (i), że opieka nad uczniami w zakresie wychowawczym jest
    *
    • Najlepsza z możliwych
    • Bardzo dobra
    • Dobra
    • Zła
    • Bardzo zła
    • Trudno powiedzieć
  • Czy Pana (i) zdaniem oferta zajęć pozalekcyjnych jest (można wybrać dowolną ilość odpowiedzi)
    *
    • Dostosowana do potrzeb uczniów
    • Niedostosowana do potrzeb uczniów
    • Bardzo szeroka
    • Uboga
    • Realizowana w sposób sprzyjający pobudzaniu zainteresowań uczniów
    • Realizowana w sposób niezadowalający (dlaczego?)

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl