ankiety

Ubezpieczenia dzieł sztuki

Ankieta skierowana jest do podmiotów związanych swoją działalnością z rynkiem dzieł sztuki. Pytania w niej zawarte skupiają się na zabezpieczeniu posiadanych przez te podmioty zbiorów. Dane zebrane dzięki ankiecie posłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej, nie zostaną nigdzie opublikowane, dlatego też ankieta jest anonimowa. Bardzo proszę o uczciwe i rzetelne jej wypełnienie. Z góry dziękuję.
 • Proszę określić formę Państwa działalności (Badanego Podmiotu):
  *
  • Galeria
  • Muzeum
  • Dom aukcyjny
  • Antykwariat
 • Proszę wskazać województwo, w którym Badany Podmiot prowadzi działalność:
  *
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
 • Czy Badany Podmiot korzysta obecnie z oferty prywatnych firm ubezpieczeniowych przy zabezpieczaniu posiadanych zbiorów?
  *
  • TAK
  • NIE
 • JEŻELI W PYT. 3 ZAZNACZYLI PAŃSTWO 'NIE' PROSZĘ O ZAZNACZANIE W KOLEJNYCH PYTANIACH ODPOWIEDZI 'NIE KORZYSTA'. JEŻELI ZAZNACZYLI PAŃSTWO 'TAK', JESZCZ
 • Proszę o wskazanie nazwy firmy ubezpieczeniowej z usług której Państwo korzystacie, (jeżeli jest to inna firma niż wymienione proszę o wpisanie jej na
  *
  • PZU S.A.
  • WARTA
  • Allianz
  • AXA
  • Aviva
  • Compensa
  • Ergo Hestia
  • Generali
  • nie korzystam
 • KOLEJNE PYTANIA DOTYCZĄ FINANSOWYCH ASPEKTÓW POSIADANEJ PRZEZ PAŃSTWA POLISY WE WSKAZANEJ WYŻEJ FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ. NAJPIERW PROSZĘ OKREŚLIĆ CZY
 • Proszę określić czego będą dotyczyły odpowiedzi, tzn. co jest przedmiotem wybranej polisy.
  *
  • pojedyncza wystawa
  • wszystkie posiadane dzieła
  • nie korzystam
 • Proszę określić na jaki okres zawarta została Państwa polisa.
  *
  • 1 rok
  • krócej niż 1 rok
  • dłużej niż 1 rok
  • na 1 rok i jest automatycznie przedłużana na kolejny rok
  • nie korzystam
 • Proszę o wskazanie formy/osoby która była stroną podczas podpisywania polisy.
  *
  • pracownik firmy ubezpieczeniowej - bezpośrednia forma podpisania w biurze/placówce
  • agent ubezpieczeniowy
  • broker ubezpieczeniowy
  • nie korzystam
 • Proszę o wskazanie przedziału, w którym znajduje się wartość Państwa polisy, tzn. SUMA UBEZPIECZENIA, wybranej wystawy/całej kolekcji. (w PLN)
  *
  • do 10 000
  • 10 000 - 50 000
  • 50 000 - 100 000
  • 100 000 - 150 000
  • 150 000 - 200 000
  • 200 000 - 300 000
  • 300 000 - 500 000
  • 500 000 - 1 mln
  • 1 mln - 5 mln
  • 5 mln - 10 mln
  • powyżej 10 mln
  • nie korzystam
 • Proszę o wybranie przedziału, w którym znajduje się wysokość Państwa MIESIĘCZNEJ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ wybranej polisy. (w PLN)
  *
  • do 100
  • 100 - 300
  • 300 - 500
  • 500 - 700
  • 700 - 900
  • 900 - 1200
  • 1200 - 1500
  • 1500 - 2000
  • 2000 - 3000
  • 3000 - 5000
  • ponad 5000
  • nie korzystam
 • Proszę o wybranie OBSZARÓW, w których posiadana przez Państwa ochrona ubezpieczeniowa jest AKTYWNA:
  *
  • podczas transportu w kraju (RP)
  • podczas transportu za granicą
  • podczas składowania i ekspozycji w kraju (RP)
  • podczas składowania i ekspozycji za granicą
  • nie korzystam
 • Proszę o wybranie ZAKRESU UBEZPIECZENIA Państwa polisy, tzn. zdarzeń wskutek których powstaje szkoda na ubezpieczonym mieniu i ochrona ubezpieczeniowa
  *
  • ogień, uderzenie piorun, powódź, deszcz nawalny, lawina, obsunięcia się ziemi, eksplozja, huragan, sztorm, i inne zdarzenia naturalne
  • wypadek środka transportu przewożącego mienie
  • rabunek
  • kradzież mienia wraz ze środkiem transportu
  • kradzież z włamaniem
  • zaginięcie
  • połamanie, potłuczenie, rozbicie, podarcie, zabrudzenie, rozsypanie, poplamienie, pogięcie, zgniecenie, zamoczenie i porysowania podczas składowania i
  • połamanie, potłuczenie, rozbicie, podarcie, zabrudzenie, rozsypanie, poplamienie, pogięcie, zgniecenie, zamoczenie i porysowania podczas transportu
  • nie korzystam
 • Czy Państwa polisa zapewnia pokrycie dodatkowych kosztów? jeśli tak proszę o zaznaczenie, jeżeli oprócz wymienionych pokrywa inne proszę je dopisać.
  *
  • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku
  • koszty ekspertyzy szkodowej
  • uzasadnione koszty delegacji Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela na miejsce powstania szkody
  • nie zapewnia
  • nie korzystam
 • Czy Państwa polisa zawiera bardzo rzadkie/nietypowe WYŁĄCZENIA? jeśli TAK proszę o ich wymienienie.
 • Czy Państwa polisa zawiera ZASTRZEŻENIA odnośnie dodatkowych ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, które muszą być spełnione by zachować ochronę ubezpieczeniową? je
 • Czy Państwa polisa i oferowana w niej ochrona ubezpieczeniowa jest wystarczająca dla Państwa?
  *
  • TAK
  • NIE
  • po części wystarczająca, po części nie
  • nie korzystam
 • Jeżeli byłaby możliwość zmiany Państwa polisy, który element by Państwo zmienili? Który jest nieadekwatny do Państwa działalności, niewystarczający do
  *
  • Suma ubezpieczeniowa
  • Składka ubezpieczeniowa
  • Obszar ochrony
  • Zakres ochrony
  • Wyłączenia
  • Środki bezpieczeństwa
  • Wszystkie elementy polisy są wystarczające i odpowiednie
  • nie korzystam
 • Czy byli Państwo w sytuacji zrealizowania się ryzyka i nastąpienia szkody oraz procesu odszkodowawczego i wypłaty odszkodowania z analizowanej polisy?
  *
  • TAK
  • NIE
  • nie korzystam
 • Jeżeli w pyt. 19 odpowiedzieli Państwo TAK, to jak można określić przebieg procesu odszkodowawczego?
  *
  • szybko i sprawnie
  • wolno i nieefektywnie
  • z problemami i długim okresem oczekiwania na odszkodowanie
  • wypłata odszkodowania bez żadnych problemów i dociekania winy Ubezpieczonego (Państwa)
  • nie korzystam
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl