ankiety

Mobbing w pracy jako problem społeczny

Szanowni Państwo Witam serdecznie. Piszę pracę dyplomowej na temat mobbingu w pracy. Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku chwil i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące mobbingu. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że jest to ankieta anonimowa, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie dla potrzeb pracy dyplomowej. Ankieta ma na celu zbadanie zjawiska mobbingu w organizacjach. Z góry dziękuję za jej wypełnienie.
 • Czy spotka?(a) si? Pan(i) ze zjawiskiem mobbingu?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzie?
 • Czym wed?ug Pana(i) jest mobbing?
  *
 • Czy spotka?(a) si? Pan(i) ze zjawiskiem mobbingu?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzie?
 • Jak czuje si? Pan(i) w swoim miejscu pracy?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • ani dobrze, ani ?le
  • ?le
  • bardzo ?le
 • Jakie s? Pani/Pana relacje z prze?o?onymi?
  *
  • bardzo dobre
  • dobre
  • ani dobre, ani z?e
  • z?e
  • bardzo z?e
 • Jakie s? Pani/Pana relacje ze wspó?pracownikami?
  *
  • bardzo dobre
  • dobre
  • ani dobre, ani z?e
  • z?e
  • bardzo z?e
 • Jaka atmosfera panuje w Pani/Pana miejscu pracy?
  *
  • bardzo dobra
  • dobra
  • ani dobra, ani z?a
  • z?a
  • bardzo z?a
 • Czym wed?ug Pana(i) jest przemoc w miejscu pracy?
  *
 • Czy w przesz?o?ci Pan/Pani, do?wiadcza?/a przemocy w miejscu pracy?
  *
  • tak, cz?sto
  • tak, ale rzadko
  • nie, nigdy
  • odp 4
 • Czy obecnie Pan/Pani do?wiadcza przemocy w miejscu pracy?
  *
  • tak, codziennie
  • tak, kilka razy w tygodniu
  • tak, jeden raz w tygodniu
  • tak, jeden do trzech razy w miesi?cu
  • nie, nigdy
 • Je?eli Pan(i) do?wiadcza?a przemocy w miejscu pracy i zaznaczy?a „tak” w pozycji 8 lub pozycji 9 to prosz? o zaznaczenie na czym polega?a przemoc i ja
  *
  codziennie kilka razy w tygodniu jeden raz w tygodniu jeden do trzech razy w miesi?cu
  ograniczanie mo?liwo?ci wypowiadania si?, niedopuszczanie do g?osu
  z?o?liwe, uszczypliwe uwagi
  o?mieszanie, przedrze?nianie
  okazywanie niech?ci
  publiczna krytyka
  niesprawiedliwe
  oszczerstwa, plotki
  nieprzyjemne aluzje
  obra?anie, poni?anie
  ubli?anie, krzyki
  u?ywanie wyzwisk
  gro?by zwolnienia z pracy
  krytykowanie pracy
  zmuszanie do pracy po godzinach
  nadmierna liczba obowi?zków
  zastraszanie karami pieni??nymi
  wy?miewanie ze wzgl?du na p?e?
  wy?miewanie ze wzgl?du na przekonania religijne
  wy?miewanie ze wzgl?du na chorob? / niepe?nosprawno??
  agresywne zachowanie
  stosowanie przemocy fizycznej
  propozycje seksualne, molestowanie
  inne zachowania odbierane jako krzywdz?ce
 • Prosz? zaznaczy? z czyjej strony wyst?powa?y wobec Pana/Pani przedstawione wy?ej zachowania? Mo?na zaznaczy? wi?cej ni? jedn? odpowied?.
  *
  • bezpo?redni prze?o?ony
  • inna osoba na wy?szym stanowisku
  • wspó?pracownik
  • inne (jakie?)...............
 • Czy dzia?ania takie podejmowa?a:
  *
  • grupa osób wspó?pracuj?cych ze sob?
  • kilka osób dzia?aj?cych niezale?nie od siebie
  • jedna osoba
  • inne (jakie?).............
 • Prosz? zaznaczy? osoby ze wzgl?du na p?e?, które dopuszczali si? wy?ej wymienionych dzia?a? oraz cz?stotliwo?? tych dzia?a?.
  *
  codziennie kilka razy w tygodniu jeden raz w tygodniu jeden do trzech razy w miesi?cy
  kobieta
  m??czyzna
  grupa kobiet
  grupa m??czyzn
  grupa z?o?ona z kobiet i m??czyzn
 • Czy osoby te by?y w wieku:
  *
  • starszym
  • m?odszym
  • zbli?onym do Pana/i
  • odp 4
 • Jak d?ugo do?wiadcza?(a) Pan/i przemocy w miejscu pracy?
  *
  • krócej ni? miesi?c
  • od miesi?ca do 3 miesi?cy
  • od 3 miesi?cy do 6 miesi?cy
  • d?u?ej ni? sze?? miesi?cy
  • kilka lat
 • Gdzie szuka?/a Pan/i pomocy? Mo?na zaznaczy? wi?cej ni? jedn? odpowied?.
  *
  • zwi?zek zawodowy
  • rodzina
  • przyjaciele
  • policja
  • s?d
  • nigdzie
  • inne
 • Sk?d otrzyma?/a Pan/i pomoc? Mo?na zaznaczy? wi?cej ni? jedn? odpowied?.
  *
  • zwi?zek zawodowy
  • rodzina
  • przyjaciele
  • policja
  • s?d
  • nigdzie
  • inne
 • Jakiego rodzaju pomoc Pan/i otrzyma?/a? Mo?na zaznaczy? wi?cej ni? jedn? odpowied?.
  *
  • wsparcie emocjonalne (pocieszali mnie, ukazywali moje mocne strony, itp)
  • otrzymywa?em/am potrzebne mi informacje jak si? broni?
  • wyst?pili aktywnie w mojej obronie
  • znajomi pomogli znale?? mi inn? prac?
  • inna pomoc jaka ……………
  • odp 1
  • odp 1
 • Konsekwencj? przemocy w miejscu pracy by?o (prosz? zaznaczy? wszystkie skutki, które wyst?pi?y):
  *
  • pogorszy?y si? moje kontakty spo?eczne (nie rozmawiaj? ze mn? koledzy albo zabraniano mi z nimi rozmawia?, jestem niezauwa?any w pokoju przez innych,
  • zniszczono moj? reputacj? (rozpowszechnia si? plotki na mój temat, wy?miewaj? si? ze mnie, s?ysz? docinki na temat pochodzenia, zachowania, itd.)
  • pogorszy?a si? moja sytuacja zawodowa (nie dostaj? zlece?, nadgodzin, umów o prac?, lub otrzymuj? ma?o znacz?ce prace, etc.)
  • istnieje zagro?enie mojego zdrowia fizycznego (dostaj? niebezpieczne prace, jestem atakowany fizycznie, kierowane s? pod moim adresem gro?by lub ataki
  • wzros?a moja pozycja w?ród kolegów
  • spad?a moja pozycja w w?ród kolegów
  • utraci?em/am prac?
  • popad?em/am w depresj?
  • zacz??em/??am pi?
  • rozwiod?em/am si?
  • sta?em/am si? inwalid?
  • musia?em/am pój?? na rent?
  • popad?em/am w chorob? psychiczn?
  • próbowa?em/am pope?ni? samobójstwo
  • bra?em/am zwolnienia lekarskie
  • zacz??em/am chorowa?
  • wzi??em/??am urlop
  • zmieni?em/am prac?
  • mia?em/am k?opoty ze snem
  • ?atwo si? denerwowa?em/am
  • mia?em/am trudno?ci z zapami?tywaniem, koncentracj?
  • nie mia?em/am apetytu
  • czu?em/am si? osamotniony/a
  • by?em/am wrogo nastawiony do otoczenia
  • odczuwa?em/am bóle pleców, szyi, mi??ni
  • odczuwa?em bóle w klatce piersiowej
  • wzrasta?a we mnie ch?? walki, agresja
  • inne (jakie) …………
 • P?e?
  *
  • kobieta
  • m??czyzna
 • Przedzia? wiekowy
  *
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • powy?ej 50 lat
 • Wykszta?cenie
  *
  • studia podyplomowe
  • studia wy?sze
  • szko?a ?rednia
  • szko?a zawodowa
 • Zajmowane stanowisko
  *
  • kierownicze
  • szeregowe
  • inne (jakie?)
  • odp 4
 • Miejsce Pana/i zatrudnienia to:
  *
  • firma prywatna - ma?a (kilka - kilkana?cie osób)
  • firma prywatna - ?rednia (oko?o stu osób)
  • firma prywatna - du?a (kilkaset i wi?cej osób)
  • instytucja pa?stwowa / urz?d
  • s?u?by mundurowe
  • inne (jakie?)
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl